Szobrot neki: Szulejmán, az irgalmatlan magyar pusztító

NIF: Magyarországon ugyanaz folyik a magyarság ellen, amit Erdélyben tesznek a románok a magyarság és székelység ellen.
Különbség persze van, de a lényeget tekintve nem mérvadó.
-Célpont mindkét esetben a magyarság!
-A támadó személye változik. Az erdélyi magyarság ellen a román fasiszta hatalom támad!
-Magyarországon a hatalmat megkaparintó PT tagjai vannak kormányon, akik rendkívüli módon, nyíltan vagy rejtve, gyűlölik a magyarságot.
-Ugyanúgy látják a megoldást: pszichológiai hadviseléssel, éjjel-nappal rontani a magyarság jellemét, nemzettudatát elferdíteni, negatívvá tenni,  megsemmisíteni, örökös bűntudattal helyettesíteni, feltétlen engedelmességre, és/vagy menekülésre kényszeríteni.
-Ugyanakkor dédelgetik a ránközönlő muzulmán hordákat!
-A pszichológiai hadviselés keretében a románok a legnagyobb magyarság-gyilkosaik (Avram Iancu, Axente Sever) szobrait állítják fel minden erdélyi városban!
-A magyarországi PT tagjaiból verbuválódó kormányok Szulejmán szultán, a törökök legnagyobb magyarság-gyilkolója, szobrát kell felállítsák. Deák Ferencnek, a haza legnagyobb árulójának, aki 1 milliónál több atavista zsidót szabadított ránk, minden városban szobrot emelnek és tereket neveznek el róla, a haza bölcsének nevezik!
Logikus, nem? A magyarországi PT, az ellenségeink logikáját követve akar Szulejmánnak szobrot állítani! Mintegy örökös fenyegetést fogalmazva meg irányunkban, hogy milyen sors vár ránk, ha nem vagyunk engedelmesek. Ha netalán eszünkbe jutna, hogy erőszakkal is, de visszaragadjuk országunk kormányzását, s a sorsunk irányítását a saját kezünkbe vegyük!

Az atv.hu már korábban írt arról a tervről, mely szerint Szigetváron, a török ostrom 450. évfordulóján nem a hős várvédő Zrínyi Miklósnak, hanem elsősorban a hódítóként érkező Szulejmán szultánnak kívánnak – több sajtóhír szerint török és magyar kormányzati támogatással – emléket állítani.

Tíz tény, amit talán nem tudtál  Szulejmán szultánról:

Újra felépítenék többek között az úgynevezett csonka minaretet, és zarándokhelyet hoznának létre az ostrom közben elhunyt török uralkodó tiszteletére. Szulejmánra a török történelem – beleértve a mai török vezetést – az Oszmán Birodalom legnagyobb hódítójaként tekint. Ennek az árát azonban elsősorban Magyarország fizette meg: a szultán nemzetünk egyik legkönyörtelenebb pusztítója volt, akinek gyilkos terrorja évszázadokkal megelőzte az Iszlám Állam és más terrorosztagok véres hódításait.

1. Nevéhez fűződik az önálló magyar államiság megdöntése, amely a magyar történelmet évszázadokra kényszerpályára szorította. Miután az általa irányított mohácsi csatában megsemmisítette a magyar haderőt, és II. Lajos király életét vesztette, majd 1541-ben elfoglalta a fővárost, Budát, ennek következtében megszűnt a királyi udvar, így Magyarország irányítása hosszú időre külföldre, Bécsbe helyeződött, ami számos súlyos következménnyel járt.

2. A tények alapján ő tekinthető Magyarország egyik legnagyobb pusztítójának az ország 1100 éves történelme során. Uralkodása a szakadatlan háború és rombolás negyvenöt esztendejét jelentette az országnak. Ilyen hosszú időn át tartó hatalmas mértékű pusztítást az ország egyetlen ellensége sem okozott. A Batu kán vezette tatárjárás egy bő éven át tartott 1241-42-ben. A náci német megszállás, a nyilas rémuralom és a szovjet felszabadítás pusztításai is egy borzalmas esztendőn át tartottak 1944 tavaszától 1945 tavaszáig. Szulejmán első hadjáratát 1521-ben azonnal Magyarország ellen indította. Élete utolsó hadjáratát is ez ellen a föld ellen vezette már súlyos betegen 1566-ban, és Szigetvár ostroma során fejezte be földi pályafutását 72 éves korában. Egyik legfőbb életcéljának Magyarország leigázását tekintette: 1521 és 1566 között hét hatalmas hadjáratot indított Magyarország újabb és újabb területeinek bekebelezéséért. Hadműveletei során falvak százait gyújtatta fel, városok hosszú sorát lövette rommá, égettette fel. Ez történt Szigetvárral is, amelynek első módszeres szétlövetője, felégetője, lerombolója éppen Szulejmán volt. Ezért megdöbbentő, ha az ő tiszteletére akarnak napjainkban dzsámit és minaretet emelni Szigetváron.
Szulejmán seregének pusztításairól egybehangzó leírásokat adnak a korabeli török és magyar beszámolók. A szultán győzelmi jelentése az 1526-os hadjárattal kapcsolatban a következőket mondja: „A hit harcosai elszéledvén az országnak minden része és tájéka felé, bárhol találták az alávaló gyaurokat, akár mezőn, akár hegyekben, közülük a férfiakat a kardok és nyilak áldozataivá tették, a nőket és gyermekeket pedig fogságba hurcolták, lakóhelyeiket feldúlták és felégették, s ők maguk megrakodtak töménytelen zsákmánnyal és mindenféle javakkal.”
1532-ben Brodarics István, a mohácsi csatát is megjárt királyi kancellár, akit Szapolyai János király a Bécs elleni hadjáratából visszavonuló Szulejmánhoz küldött tárgyalni, a látottak alapján a következőket jelentette a szultáni sereg pusztításairól: „Szörnyen romboltak, égettek és öldököltek, az embereket korra és nemre tekintet nélkül elhurcolták.”

3. A szultán emberéletben is hatalmas veszteségeket okozott Magyarországnak. Uralkodásának négy és fél évtizede alatt a nem szűnő háború és pusztítás során magyarok tízezreit ölték meg, és százezres nagyságrendben hurcolták el őket rabszolgaságba az országból. 1530 őszén Oláh Miklós, Mária királynénak, II. Lajos özvegyének titkára a következő­képpen számolt be Erasmusnak, a híres humanistának Mehmed bég, nándorfehérvári kapitány Magyarországra betört tízezres seregének pusztításairól: „… a teherbíróbb, életerősebb férfiakat és ifjakat, tizenötezernél többet fogolyként Törökországba indított. Amikor Thurzó a török eltakarodása után kiment, hogy szemügyre vegye, milyen kegyetlenségeket követtek el, több mint ötszáz, részben karddal lemészárolt, részben földhöz csapdosott kisgyereket talált ott holtan. Talált közöttük ötvenet, akik még úgy-ahogy lélegeztek, ezeket – mélyen megrendülve a félholt apróságok iránti szánalomtól és a törökök bestialitása miatt – kocsin várába, Semptére vitette.”

4. A szultáni iratokban rendszeresen megvető, becsmérlő hangnemben beszélt Magyarország lakosairól. A Mohács utáni győzelmi jelentésében például a magyarokat a következő szavakkal minősítette: „szemtelen és becstelen magyarság”, „alávaló átkozottak”,„feslett életű gonoszok”, „tévhitben élő gazok”, a magyar katonákat pedig „ördöggel cimboráló dögök”-nek nevezte.

5. Látványos külsőségek között mészároltatta le magyar hadifoglyok ezreit. A magyar hadifoglyok tömeges lenyakazására a mohácsi csatát követő napon került sor, Szulejmán győzel­mi ünnepének keretében. A szultán arannyal bevont trónusán ülve fogadta főtisztjeinek kézcsókjait és osztogatta számukra a kitüntetéseket, majd a vörös szultáni sátor körül felsorakozó oszmán vezérkar tagjai elé odavezették a mintegy kétezer láncra vert magyar hadifoglyot és valamennyiüknek fejét vették. Meg kell jegyezni, hogy Szulejmánnak ez a brutális tette messze felülmúlja napjaink Iszlám Államának eddigi legkegyetlenebb tömeges kivégzését, amelynek során mintegy kétszázötven foglyot nyakaztak le.

6. Az ország lakossága ellen tudatosan alkalmazta a megfélemlítés fegyverét. Ezt nemcsak katonai megfontolásból tette, hanem ezt diktálta számára vallása is. A Korán 8. szúrájának (fejezetének) 60. verse ugyanis arra szólítja fel az iszlám követőit a nem muszlim emberekre vonatkozóan, hogy „keltsetek félelmet bennük!” Seregének szerves részét alkották a könnyűlovas martalóc csapatok, az akindzsik, akiknek a neve is azt jelenti: „égető, dúló”. E „hitharcosok” borzalmas pusztításai, brutális kegyetlenkedései nem csupán a zsákmányszerzést szolgálták, hanem azt is, hogy az újabb és újabb területek megszerzését félelemkeltéssel is előkészítsék. Várak, városok feladását is kegyetlen fenyegetésekkel igyekeztek siettetni.
A már elfoglalt területek lakosságát is félelemben kívánták tartani. Az adók serény beszolgáltatása érdekében nem egyszer „nyársba vonással”, azaz karóba húzással fenyegették meg a késlekedő falvakat, elrettentésül hivatkozva olyan falvakra, ahol már beváltották fenyegetésüket.

7. Az uralma alá került hatalmas területen példátlan és szisztematikus rablás zajlott, amelyhez foghatót se előtte, se utána egyetlen hódító hatalom sem hajtott végre az országban. Minden nemesember, városi polgár és a keresztény egyház is elvesztette a föld tulajdonjogát. Az összes föld egyedüli birtokosa a szultán lett. Az elfoglalt országrész mintegy 80 százalékát katonai szolgálat fejében török lovaskatonák kapták meg, ezek főleg a falvak területei voltak. A meghódított területek legértékesebb része, mintegy 20 százaléka a török kincstár kezelésébe került. Ide elsősorban a külön­böző városok tartoztak. Mindez többnyire a települések hanyatlását eredményezte. Mivel a török kormányzat számára a jól karbantartott, gondozott város képe nem jelentett értéket, a városok hamar nagyon elhanyagolt, lepusztult állapotba kerültek.
Jól mutatja ezt az egykori királyi főváros, majd az egész hódoltság központjává tett Buda állapotát bemutató leírás 1555-ből.
A Fugger bankház megbízottja Hans Dernschwam a következőket írta az egykori polgárházak, paloták látványáról: „A házak sorban, egymás után beomlanak. Építkezésnek nyoma sincs, legfeljebb annyi, hogy a lakó meghúzhassa magát az eső és a hó elől. A nagy, tágas termeket, szobákat istállószerűen kőből-agyagból-fából összeeszkábált cellák tömegére darabolták fel. Pincékre nincs szükségük. Ezeket szeméttel töltötték meg. Saját házának senki sem ura és gazdája. A házak egytől egyig disznóólakká váltak. Annyira körülépítették őket, hogy az ember jószerivel rá sem ismer a kapukra és a nagy hintóbejárókra. Ugyanis a házak elé – mi több, a házakhoz tapasztva – ereszalját, zsibárus bódékat építettek, melyekben a kéz­művesek török módi szerint a nyílt utcán ülnek és dolgoznak. A Fugger urak házában most a török kincstartó lakik. A ház előtt fából épített lóistálló, amely egészen a városházáig elnyúlik.”

8. Az általa elfoglalt területeken a megmaradt lakosság súlyos és tartós elszegényítését eredményező gazdasági berendezkedést honosított meg. Egyrészt ő vezette be a szpáhi rendszert. A magyar tulajdonosoktól elvett földek döntő részét katonai szolgálat fejében használó szpáhik egyike sem tudhatta, hogy mikor helyezik át másik birtokra, ezért nem fektetett be a gazdaságába, nem fejlesztette birtokát, hanem abban volt érdekelt, hogy amíg ő használja az adott birtoktestet, addig is minél nagyobb hasznot tudjon belőle húzni. Ez kíméletlen rablógazdálkodáshoz vezetett szerte a hódoltság területén. A szpáhi földesurak a jobbágyoktól nemcsak pénzjáradékot és különféle terményjáradékot szedtek, hanem a legkülön­bözőbb egyéb címeken is igyekeztek pénzt kisajtolni tőlük. Így például házasságkötéskor fizetni kellett a menyasszonyért stb. A török földesurak mellett nagy nyomorgatója volt az itt élő lakosságnak Szulejmán török államapparátusa is.
Jól mutatja ezt, hogy az állami adó török nevéből a „haradzs”-ból új magyar kifejezés született, a „harácsolni”.

9. Tudatos megtévesztéssel, barátságot színlelve, tárgyalás ürügyén hívatta magához 1541-ben a csecsemő János Zsigmond magyar király egyik gyámját, Török Bálintot, hogy ott elfogja és az isztambuli hírhedt Héttoronyba zárassa élete végéig. Kínálkozik a történelmi párhuzam, hogy az 1956-os forradalom idején a szovjetek szintén tárgyalás ürügyén hívatták főhadiszállásukra Maléter Pál honvédelmi minisztert, hogy aztán a tárgyalások megkezdése után Szerov tábornok, a KGB elnöke berontva a terembe fogságba vitesse a magyar vezetőt.

10. Ellensége, pusztítója és elnyomója volt a kereszténységnek. A keresztény templomok egy részét már a hódító hadjáratok során elpusztíttatta. A megmaradottak jelentős részét mecsetekké, illetve dzsámikká alakíttatta, de voltak olyanok is, amelyeket istállóvá tettek. A keresztények kezén hagyott templomok használatáért tetemes összegeket kellett fizetni a török hatóságoknak. A harangok használatát mindenütt megtiltották. Új templom építését, a régiek kijavítását csak hitványabb anyagokból engedték és torony nélkül.

Kulcsár Árpád / Hetek
(A szerző történész)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

10 című bejegyzés “Szobrot neki: Szulejmán, az irgalmatlan magyar pusztító” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. transyadmin!
  Izraelben nem tanítják a magyar történelmet?
  Mert csodálkozom, hogy az interneten is elérhető, és mégis olyanokat írsz, ami bizonyítja, hogy vagy így születtél, vagy továbbképzésen vettél részt.
  De addig is tanulmányozd!
  …..
  …..1520-ban meghalt az agresszív Szelim szultán. Utódjáról, I. Szulejmánról sokan úgy vélték, hogy talán békés természetű, akárcsak nagyapja, ennek látszatát keltette, hogy mindjárt uralkodásának kezdetén Behram csauszt Budára küldte a magyar–török béke meghosszabbítására.[47] A tanács a külföldi államok véleményét kívánta kikérni, s szándékukban állt a béke felmondása is, amennyiben a Nyugat melléjük áll…
  ……Magyarországon a rendek is ellene voltak a tanács háborús tervének és a lengyel király is óva intette Lajost a háborútól. Lajos ellenben a háború mellett tört lándzsát, mivel a békeidőben történő betörések tönkreteszik az országot. Védekező háború helyett Lajos nyílt összecsapásban kívánta eldönteni a kérdést…..
  …..A csauszt hosszú ideig Budán tartották és a szultáni dívánhoz hónapokon keresztül nem jött semmi válasz, aminek okán Szulejmán megsértődött és maga döntötte el a kérdést. Az 1521. évre a háború megindítását tervezte.[49]
  A meglepő az, hogy ez a háború, vagy más korábbi háborúk nem egy következetes politika eredménye volt.[50]…
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar%E2%80%93t%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%A1bor%C3%BA_%281521%E2%80%9326%29

  De tovább már nem oktatlak, mert már nekem is sok,az ilyen magas “Magyar történelem ” nem tudása!

  Kedvelés

  1. Baratocskam, te orvvadasz! Ha elolvastad volna figyelmesebben a cikket, akkor nem gondolnád azt, hogy az egész cikket én írtam. En csak egy NIF- bevezetőt írtam a cikkhez!
   Vitatkozhatsz a cikk írójával, aki történész.
   Egy tudományos cikkhez nem illik furkósbottal nekiállni!

   Kedvelés

 2. Példátlan egyoldalúsággal vádolom történész társamat A múltban és szerencsére már a jelenben is tiszteljük a hadviselés során elesett, meghalt ellenségek emlékét, Tuidni kell, hogy a magyar állam érdekelt abban, hogy a törkökkel közös történelmünket ápoljuk. Hány magyar kapott menedéket a törököknél? (Rákóczi, Rodostó) Mit szólna hozzá történész társam, ha a török sajtóban Rodostó ellenes kirohanások születnének, hogy a gyaurük emlék helyeit le kell romboln? Nincs ilyen. Hosszú vita lenne, ha kifejteném hogy az önálló magyar állam vesztét nem a törökök okoztákl, “Önfia vágta sebét”, meg a Fuggerek. Rác súgásra a török Mohács előtt (( Pétervárad, Belgrád, Zimony, és a Száva vonalának elfoglása) meghúzta az ország déli határát. Szulejmán célja nem hazánk meghódítása volt, hanem csatlakoztatása a Bécs elleni további hadműveletekhez.A magyar részről öngyilkos mohácsi csatavesztás után a török visszavonult, nem vett birtokba újabb országrészeket!! Ám!! 3 év után megostromolta Bécst! Mond ez önnek valamit? Mi volt Szulejmán valódi célja, mért Eszéknél kelt át Dráván? Valójában merre akart menni? Mi történt Mohács után? Ferdinánd meggyilkoltatta Frangepán Kristőfot, a kor egyi legjobb hadvezérét ( aki rohant Mohács felé, de nem érhetette oda) A Habsburgok mindenkit félrerállítottak, akik a nemzeti ügyet képviselték (( koncepciós per:: Zrínyi Péter és Frangán Péter kivégzése, Zrínyit a költőt a vad kan tépte szét, Zrínyi téli jhadj árátát lköbvető Vasvári békében a Habsburgok visszaadták a töröknek a visszahódított területeket. Küldöttek-e a Habsburgok se4gítséget SzigetvárnaK? Mem! Temesvár, az ország keleti bástyája volt, Losonczy István védtett, nem kapott sígtséget, saját pénzén fogadott zsoldosokat, elbukott, Szolnok is. Eger., Dóbó segélykérése is hiába
  való volt A császári csapatok Győrben állomásoztsak, lumpoltak. Nem kaptak utasítást Eger felmentésére! A Habsburgok célja a magyarok teljes kivéreztetése, majd országunk berolvasztatása volt.Mit tett a török? 1641- en Buda elfoglalásasa .A török megakadályozta Budab elfoglalásával. hogy Ferdinánd az utolsó nemzeti király országát birtokba vegye és létrehozta az erdélyi fejedelemséget. Létrejött a három részre szakíított Magyarország Ettő lkezdve az Erdélyii fejedelemség lett a nemzeti fennmarádásunk bástyája. Amikor Báthori Zsigmond kalandor pfolitikája révén Erdélyt a Habsburgok uralma akarta csatolni,. következett Básta rémuralma Erdélyben. Válaszként tört ki a Bocskai szabadságharc Bocskait a törökök sergítetzták!!! Következésképpen felvirágzott az erdélyi fejedele4mség. A 30-éves háborüt török segítséggel győzutesen befejező Bethlen Gábor, majd I.Rákóczi György elévünhetetken érdemeket szerzett nemzetünk fennmaradásáért . Végezetül a török egy olyan korszakba jött, amikor a nemzeti fennmaradásunk a Jagellók alatt végveszélybe került- Végül a 8, pont alattiiként cáfolatsaként. A három részre szakadt Nagyarirszág török meghszállás alatti részein alakult ki a a szabad parasztii polgárosodás. Ez volt a Kossuth 1848-as tobortző őtvionolonának toborzó útzja.
  9

  Kedvelés

  1. Sok mindenben igazad van, a cikk írójával szemben. Valóban a habsburgok és a nyugati felforgatók voltak az igazi ellenségeink, és a legnagyobb népirtóink.
   A török szövetségnél csak a muzulmán vallásukkal volt a baj.

   Kedvelés

 3. Szerintem is Izraelből,vagy esetleg Romániából írogat a weblap adminisztrátora,mert a múltkor azt írtam,hogy az állam pénzén,közpénzből lehet házat venni Magyarországon(CSOK 10 misi 2 gyerek)de a faszikám lehülyézett,hogy ez nem is igaz.Új volt nekiMost meg a történelem magas neki,a múlkor meg Róna Péter gazdaságtörténészt tartotta közgazdasági zseninek,és kioktatott.

  Kedvelés

  1. Lieber Adolf Kohn. Du bist, glaube ich, in diesem Blog nicht geliebt. Miert nem kedveskedsz a szombat nevu blogon? Miert nem az izraelita hittestvereidet boldogitod? Nem erzed jol magad kozottuk? Kinek a huslevesebe kerult a fitymad a nevado unnepsegeden? Legalabb hires ember volt?
   Nem latod milyen kedves itt veled mindenki? Turik mar mennyi ideje, hogy minden nemzeti ertekrendet kepviselo cikket lebunkozz, hogy minden igaz magyart fikazz. Most nekiesel az adminnak is, te kedeves habokos gyerek?

   Kedvelés

  2. Rengeteg hazugságot írtál ide Dolfi!
   Kérdezd meg magadban, hogy minek kell én nekem az ilyen kommenteket tűrnöm? Meddig terjed nálam a demokrácia?
   En nem cenzúrázok, de a javíthatatlan provokátorokat le fogom tiltani!
   A jobbérzésüek, pl. szélső jobb, elmennek maguktól. De te, te, nem!!!
   Lehet te leszel az első!

   Kedvelés

 4. Ebben az országban már annyi agyagedénynek van szobra,hogy egy újabb már nem sokat nyom a latba.
  H.B.
  “A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

  (Schweidel József)

  Kedvelés

 5. Nem lenne szabad, csak magyar embert ilyen posztokra helyezni, de előbb mindenféle orvosi vizsgálaton megszűrni őket, mert ezek a nemzet ellen vannak, nem a nemzetért!

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.