SÁREMBER KORA 1. – LUDÁNYI-HORVÁTH ATTILA AJÁNLJA

sarember-kora-megdontott-konyv

Mottó:

„(…) A legfontosabb tanulság, hogy tanulni kell, újra és újra tanulni és tanítani. Nem szabad hagynunk, hogy szellemi és erkölcsi aljanép határozza meg a saját ‘ízlése’ szerint az értékeket! Mert ez nemcsak a magyarság ellen való gyalázatos és alattomos háború, hanem a világ tájékozatlan és védtelen embereit veszélyezteti. És ez a veszély már nagyon gyakran valódi életveszély! (…)”

                                               (Kiss Dénes: A titokzatos ősnyelv)

Örvendetes jelenségnek lehetünk tanúi – hál’ Istennek, mind gyakrabban. Mind több gondolkodó, alkotó vélekedik úgy, hogy hamis-hazug világban nem érdemes élni; ebbéli meggyőződése nyomán pedig kísérletet tesz ‘saját’ igaz világképének megalkotására – szűkebb vagy tágabb értelemben véve a ‘világkép’-et. Sőt, mind számosabban gondolják úgy, hogy igaz világképük rejtelmeibe másokat is be kellene avatni, segíteni kéne szeretteinknek mielőbb elhagyni a hamis nézeteket. Ez minden kétséget kizáróan közösségerősítő tényező, ezáltal az egyéni és közösségi életesélyeket egyaránt kedvezően befolyásoló, fontos lépés.

E sorok írója rendszeresen kap felkéréseket előadások tartására. Eme előadások kezdetén két nyomatékosított kérés szokott elhangzani. Az egyik: „politikailag korrekt” beszédet senki ne várjon az előadótól, mert az – korunk sajátos hamissága miatt – manapság már-már felér egy „nemzetgyilkossági kísérlet”-tel (Vecseklőy József érzékletes fogalomalkotása), és az előadó ebben nem akar tettestárs lenni. A másik: a korunk embereire telepedett tévképzetek nyomán szükséges, hogy az előadás(ok) folyamán közzétett információk, a levont következtetések – hitelességük, valóságosságuk  felől közelítve – egytől egyig ellenőrzésre kerüljenek. Azért is fontos ez utóbbi követelmény, mert egyrészt a tudomány különféle szakterületei mind több olyan új vívmánnyal, igaz ismerettel állnak elő, hogy önkéntelenül is a székely ember fogalmazása jut az ember eszébe, egyre gyakrabban: „Nem jön, hogy higgyem!” Másrészt sajnálatos tapasztalat, hogy egyes tömegkommunikációs eszközök – felkérésre, megbízásra – gátlástalanul élnek a hamis hírek terjesztésének gyakorlatával. Itt a cserkészek jelmondata időszerű: „Légy résen!”

Johann Wolfgang Goethe jeles német költő, gondolkodó szavai pedig általános jelleggel esedékesek a fentiek kapcsán: „Az igazságokat folyton ismételni kell, mert a tévedéseket is folyvást ismétlik.”

A valós ismeretek gondos terjesztésének mintakötete a gazdasági élet és kapcsolódó részei területén Boros Imre kétkötetes munkája „Nemzeti szemléletű olvasókönyv” címmel (2015.). A szerző – saját könyvének ismertetőjében – ilyen gondolatokat vet papírra: „Az évtizedekig megdönthetetlennek hitt neoliberális dogmák sorra estek el a napi történések csataterein. (…) Az olvasókönyvet elsősorban gondolatébresztőnek szánjuk, főként (…) azoknak, akiknek már kételyeik vannak tudásuk nemzetgazdasági használhatóságában. (…) A szemelvényeket olvasók és íróik párbeszédes /interaktív/ formában ismerkednek a hivatalos akadémiai körök által nem kanonizált nézetekkel (…).”

A „Világ mint Egész” szemlélete jegyében született meg Szabó László „A Sárember kora 1” című nagy ívű munkája. „Tévképzet-oszlatás” és „igazság-terápia” lehet az a két kulcsfontosságú szó, melyekkel a könyv leginkább, árnyaltan jellemezhető. A mű szoros rokonságban áll Boros Imre könyvével, csak éppen a vizsgálódási terület, a feldolgozott ismeretanyag sokkal szélesebb spektrumú. Mintha Grandpierre Attila (csillagász, író) módszertani intelmét hallgatta volna meg szerzőnk: „Nekünk a világ egészében kell tájékozódnunk”, követve eközben Goethe és Kiss Dénes eligazítását.

Nagyon fontos, alapvető jelentőségű munkáról van szó. Elolvasása után az ember úgy érzi: ez az alapmű ott kell, hogy legyen minden középiskola, minden egyetem könyvtárában és szerepelnie kéne a gimnáziumi kötelező olvasmányok listáján. A magyarság jellemző értékeihez illeszkedő műről beszélünk; jelentősége majd akkor mutatkozik meg igazán, ha legalább egy évtizedes hatása a jövőben érzékelhetővé válik hazánk fiatalsága oktatásában-nevelésében.

Aki – miként e sorok írója is – behatóan foglalkozott és jelenleg is foglalkozik – Földünk és a rajta folyó Élet jellemzőivel, állapotával és változásaival, kitörő örömmel üdvözölheti e könyv megjelenését. Aki csak egy picit is tájékozott a világ meghatározó folyamatairól, már régóta tudja: az az életstílus, életvitel, gazdálkodás és elosztás, ami az emberiség elmúlt legalább két évszázadát jellemezte, immár nem folytatható. Tévképzetes világszemléletünk feltétlenül elhagyandó; tudomásul kell vennünk, hogy világunk „egységes, élő Világegyetem”, a dolgok (testek, tárgyak) nem különálló valamik, hanem „egymásba gubancolódott teremtő energiahalmazok” (Kingsley L. Dennis). Meg kell végre tanulnunk, hogy felelősek vagyunk mind önmagunkért, mind egymásért, mert „minden: EGY”. Tudnunk kell, hogy az általunk ismert „anyag” mint olyan nem létezik; a világ hullám- és hologram-természetű, ráadásul élő! Az anyagként érzékelt világ csupán a hullámok egy sajátos rezgéstartománya, de e világnak – a rezgéstartományok világának – szó szerint nincs se eleje, se vége; kölcsönhatások, oda-vissza ható hatásmechanizmusok jellemzik. Ezek pedig anélkül működnek – a saját törvényszerűségeik szerint –, hogy az ember tudja-e, egyáltalán érzékeli-e, miben áll ez a működés. E hatásmechanizmusok semmibe hazudása önmagunk szembehazudása, tulajdon életünket, az Emberiség, az egész kozmikus Élővilág létezési rendjét veszélyezteti.

Ezen – életóvó – gondolkodásmód elsajátításához értékes, pontos iránytű e könyv. Jó olvasást és elmélkedést a valóságismeret bővítése jegyében!

Ludányi-Horváth Attila

vissza az ajánlók oldalára

Reklámok

Hírek, politikai elemzések, értekezések, interjúk belföldről és külföldről

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger ezt kedveli: