Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről, I. rész

Beszélgetés Dr. László Andrással, volt szabadkőművessel, aki később a metafizika mélységei felé fordult.

l“Magyarország abból a szempontból mindig tanulmány tárgya lehet, hogy a folyamatok itt mennek végbe körülbelül a legocsmányabban.“l

Ha a történelem és politika háttérerőiről kívánunk néhány szót ejteni, akkor tulajdonképpen mondandónkat azzal kell indítanunk, hogy hol is kezdődnek ezen háttérerők. Tulajdonképpen ott kezdődnek és az a legalsó szintjük, amit egyrészt a titkos diplomácia reprezentál, vagyis azok a diplomáciai szervek és diplomáciai folyamatok, műveletek, amelyek a felszíni diplomácia hátterében mennek végbe. Tehát egyik oldalról a titkos diplomácia, a másik oldalról pedig a különböző titkosszolgálatok: a hírszerzési és elhárítási szolgálatoknak az egymás közötti műveletei, részben összefonódva a titkos diplomáciával. Természetesen a titkos diplomáciának is rétegei vannak. A titkos és még titkosabb és annál is titkosabb diplomácia nem egy szinten zajlik, vagyis vannak olyan titkos diplomáciai rétegek, amelyek nem tudnak még titkosabb műveletekről. Vannak olyan elhárítási és hírszerzési szintek, amelyek nem tudnak hírszerzési és elhárítási szintekről. Ezek odáig mennek, hogy titkosszolgálatok titkosszolgálatokat informálnak olyan dolgokról, amik miatt ha az informátort elfogják, akkor kivégzik. Ezeknek azonban a legtitkosabb variánsai is a háttérerőknek még a legkevésbé háttérjellegű megnyilvánulásai.l

Ezek mögött állnak különböző titkos társaságok, amelyeket nevezzünk inkább exkluzív társaságoknak, hiszen olyan titkos és exkluzív társaságok hálózata, mint például a szabadkőművesség, a leghatározottabban állítja magáról, hogy nem titkos társaság; exkluzív, de nem titkos társaság, politikával nem foglalkozik és tulajdonképpen ártatlan humanitárius szervezet. (De ez tudjuk, hogy viccnek is rossz.) A szabadkőművesség tehát exkluzív és titkos társaság, mert, ami kifelé exkluzív, az ebben az esetben befelé titkos. Ez annál is inkább így van, mert egy szabadkőműves nem vallhatja be egy más valakiről, hogy szabadkőműves. Tehát nem szabad feltárni, hogy ki szabadkőműves. A szabadkőművesség alá különböző szervek, részben fedőszervek, részben pedig megnyilvánulási szervek tartoznak, különböző klubok, mint a Nemzetközi Pen Club, a nemzetközi Rotary Club hálózat, a nemzetközi Good Templar hálózat. Ezek mind szabadkőműves manifesztációk, részben fedőszervek, részben manifesztációs szervek. A prominens tagjai ezeknek a kluboknak mindig szabadkőművesek. A szabadkőműves szervezeteket latomális szervezeteknek nevezzük, a “latomos” görög szóból, amely kőművest jelent, és a szabadkőművességre lefoglalt szaknév.l

Vannak ún. paralatomális szervezetek, szabadkőművesség melletti szervezetek, amelyek lényegileg a szabadkőművességhez tartoznak. Az elsők között kell megemlíteni az Illuminátus Rendet, mely kivételesen sötét variánsa ezen irányzatoknak. Annyira sötét variánsa, hogy a szabadkőművesség legsötétebb irányzatait az Illuminátus Rend közvetlenül befolyásolta és befolyásolja.l

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szabadkőműves irányzatok között jelentős különbségek és ellentétek is vannak, a nagy és alapvető ügyek esetében azonban mindig konszenzus és kollaboráció jön létre közöttük.l

Tudunk néhány olyan páholyról, amelyek tényleg apolitikusak. Például Franciaországban van egy “Grande Triade” nevű páholy, amely a “Tradition” nevet is viseli, „guénoniánus” beállítottságú, és kivonja magát a szabadkőművesség általános menetéből. De alapjában véve azt kell mondani, hogy a szabadkőművesség egésze, még a legkevésbé sötét irányzatok is, – például a skandináv irányzatok – nagy és alapvető ügyek esetében együttműködnek a legsötétebb irányzatokkal.l

A szorosan vett szabadkőművesség legsötétebb irányzata egyébként az ún. “Grand Orient”, amely a Franciaországban meghonosodott szabadkőművességek közül a legveszedelmesebb. Ez volt az az irányzat, amely az 1789-et megelőző időkben már szinte teljes egészében ateista alapra helyezkedett. Ennek volt a nagymestere a teljesen démoni egyéniségű chartres-i, később orléans-i herceg, akit Philippe Égalité-nek, „Egyenlőség Fülöp”-nek neveztek, aki a Bourbon-Orléans-háznak volt a feje, és aki XVI. Lajos halálára szavazott. A fia volt Lajos Fülöp, a polgárkirály, aki X. Károlyt, az utolsó nagy francia királyt váltotta fel a trónon. Az 1848-as forradalom még az annyira erélytelen Lajos Fülöpöt is elűzte a trónról, a szabadkőművességnek még ő is sok volt. Egyébként tudjuk, hogy még két legitim francia király volt, XIX. Lajos és V. Henrik, akik azonban nem tudták a trónt elnyerni. XIX. Lajos X. Károly fia, V. Henrik X. Károly unokája volt.l

A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 – protestáns reformáció, 1717 – a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 – a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után – egy világnap 72 év –, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt. Nagyon lényeges mozzanat, hogy amikor a rémuralom a csúcspontjára jutott, akkor betiltották a szabadkőművességet.l

1917-ben a szovjet forradalom kirobbantásában is eminens szerepet játszott a szabadkőművesség. A fiatal szovjet állam, amikor betevő falatja nem volt még a kormánynak sem, akkor komoly anyagi támogatást nyújtott a “Grand Orient”-nak. Az oroszországi szabadkőművességet azonban egy idő múlva betiltották.l

Az 1918-as forradalmat Magyarországon, majd az 1919-es bolsevista hatalomátvételt teljes mértékben a szabadkőművesség irányította. Magyarországon a Galilei-kör a szabadkőművesség irányítása alatt álló szabadkőműves produktum volt, a szabadkőművesség általános vonalainál is sötétebb arculatú, ugyanis itt működött a Martinovics-páholy. Ennek a páholynak a főmestere Jászi (Jakubovics) Oszkár volt, és tagjai között volt található például Ady Endre, valamint a prominens szabadkőműves Varga (Weissfeld) Jenő, aki 1945 után a titkos pártvezetésben vett részt; ő volt Gerő (Singer) Ernő felettese. Varga (Weissfeld) Jenő a Szovjetunió gazdasági életének irányításában is eminens szerepet játszott, ezért majdnem mindig a Szovjetunióban tartózkodott. Az ő alárendeltje volt Gerő (Singer) Ernő, Singeré Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Rákosié (Farkas) Mihály, korábban Mihail Wolf, eredetileg Lőwy Hermann, Farkasé Révai (Léderer) József. Alattuk helyezkedtek el olyanok, mint Péter Gábor, eredeti nevén Eisenberger Benő, vagy Vas (Weinberger) Zoltán.l

Amikor 1948 után Magyarországon betiltották a szabadkőművességet, Hatvany Bertalan báró a Martinovics-páholyt áttelepítette Párizsba, ahol napjainkig működik. Tehát amikor Magyarországon a szabadkőművesség nyíltan nem működhetett, akkor ez egy koordinátor-páholyként működött Párizsban. Egyébként ő az a Hatvany Bertalan báró, aki József Attila különböző helyekre beküldött önéletrajzában szerepel, mint akinél József Attila két hétig vendégeskedett. Ez nem volt túlságosan erős ajánlólevél, miután Hatvany Bertalan báró volt Európa leghírhedtebb homoszexuálisa. Hatvany Bertalan bárónak, mint orientalistának egyébként jelentős érdemei voltak. Nagyon képzett orientalista volt, és van egy elég hasznavehető Tao Te Ching fordítása is.l

Szabadkőműves jelvény
Szabadkőműves jelvény

A szabadkőművesség filiáléi és a szabadkőművesség melletti szervezetek, elsősorban az Illuminátus Rend, a világ életére nem csupán befolyást gyakorol, hanem abban uralmi helyzetet foglal el. A szabadkőművességek és az illuminátusok felett három páholyszisztéma áll. A legalsó szint látszólag nyilvános, tulajdonképpen exkluzív, lényegileg titkos. Ezek olyan páholyok, amelyeknek csak zsidó tagjai lehetnek, rasszbelileg és vallásilag is. Ez a “B’nai B’rith”, ami annyit jelent, hogy a Szövetség Fiai. A “B’nai B’rith” minden jelentős tagja egyszersmind 33. fokú szabadkőműves. E fölött áll a “B’nai Mose”, Mózes Fiai, és a “B’nai Sion”, Sion Fiai. Ezt a közönséges cionista szervezetektől meg kell különböztetni, noha kapcsolat áll fenn közöttük. Erről a kettőről csak annyit lehet tudni, hogy vannak. Tehát “B’nai Sion”, alatta “B’nai Mose”, alatta “B’nai B’rith”, alatta szabadkőművesség és illuminátizmus, és egészen töredékes erőktől eltekintve a világ körülbelül minden politikai ereje. A szabadkőművesség egykori, legnagyobb ellenfele a Római Katolikus Egyház és a Római Apostoli Szentszék átkot mondott a szabadkőművességre, és a szabadkőművességgel minden kapcsolat kiközösítést vont maga után. Ezen rendelkezések már nincsenek életben tartva, de még teljesen megszüntetve sincsenek; ennek ellenére a Bíborosi Kollégiumban, a kuriális bíborosok között számos szabadkőműves van. Az egyház hatékony titkosszolgálatát ellátó Jezsuita Rend 1945 óta tele van zsidókkal és az élvonalában titkos szabadkőműves zsidókkal. A Jezsuita Rend teljesen ezeknek az erőknek a kezében van; most is hatékony, ám hatékonyságát ezen erők érdekében fejti ki. Ezen említett rétegek és a “B’nai Sion” fölött áll állítólag a háromszázak tanácsa, a hetvenkettők tanácsa, a harmincak, a tizenkettők, a hetek, az ötök, és a hármak tanácsa, és az egésznek a csúcsán egy valaki, akit úgy neveznek, hogy a Zsidók Hercege. Jelképesen, hasonlóképpen, mint az assassinoknak Alamud várában rejtőző feje, a Hegység Véne nevet is viseli. A Zsidók Hercege, vagy a Hegység Véne. A szabadkőművesség célja a három lépcsőben megvalósított Izrael: Izrael az ismert keretek között, nagy Izrael az Eufrátesztől a Nílusig, és teljes Izrael, ami a Földgömb. Ezt egy egész Földre kiterjedő zsidó-világköztársaság, majd egy zsidó világmonarchia révén kívánják elérni. Mi az, ami e törekvésekben abszolúte elfogadhatatlan? Nem pusztán az a lényeg, hogy egy minden más etnosztól különböző etnosz akarja átvenni a világuralmat, hanem az, hogy ezt merőben antitradicionális és antispirituális közbülső célok megvalósítása révén minden tradicionális struktúrát lerombolva és felforgatva kívánja elérni. A kommunizmusok, a liberalizmusok, az anarchizmusok és minden egyéb modern formáció ennek a szolgálatába van állítva, hogy különböző etapokban, különböző módszerek bevetésén keresztül ezt a célt mozdítsák elő. Gondoljuk meg, hogy talán ez a cél pozitív; de milyen törekvés az, ami világkommunizmuson és világliberalizmuson keresztül akar működni? Mi az, ami minden struktúrának a legalpáribb lerombolása révén kíván hatalomra jutni?l

A háttérerőket azonban ennyivel még korántsem merítettük ki, ugyanis a világ manipulátorai, élükön a Zsidók Hercegével, maguk is manipuláltak. Ezt nagyon lényeges tudatosítani. Azt hiszik, hogy mindent a kezükben tartanak, és ez bizonyos értelemben igaz is, de nem teljesen. Itt két óriási tévedés lehet: az egyik, amelyik alábecsüli ezt az erőt, a másik, amelyik végletesen túlbecsüli, elősegítve ezzel ezeknek a szándékait. Kétségtelen, hogy hatalmas erő van a kezükben, de nem minden. Kétségtelen, hogy a világ manipulátorai, de őket is manipulálják; manipulált manipulátorok. Ahonnan a manipuláció kiindul, az már kezdi elhagyni az emberi létformát. Nyilvánvalóan vannak még közbülső emberi ágensek, hiszen a manipuláció emberi manifesztációi nem kizárólag zsidó szabadkőműves manifesztációk még a legsötétebb vonalon sem. Vannak olyan szervezetek, amelyek ugyan tartanak bizonyos kapcsolatot a szabadkőműves illuminátus vonallal, de lényeges kimondani, hogy nincsenek ezzel alárendelt viszonyban. Ilyenek például egyes sötét, indiai irányzatok: Transzcendentális Meditáció, Krisna-tudat Mozgalom, amelyek mérhetetlenül sötét munkát fejtenek ki, ugyanis többet tudnak, mint a zsidók; be tudnak avatkozni a halál utáni szférákba. Ezen irányítók veszedelmességét korántsem szabad aláértékelni. A legsötétebb helyen lévő emberi ágensek legalább két irányba elágaznak; mivel a zsidó szabadkőműves vonalnak nincs minden sötét irányzat alárendelve, ezért kell, hogy legyenek még olyan emberi ágensek, amelyek mindezeket manipulálják, de mögöttük már nem emberi ágensek vannak, tehát ezek az emberek végül is démoni irányítás alatt állnak. Ezek a felbomlás, a felbomlasztás ellenistenségei vagy másképp megfogalmazva sátáni hatalmak. Ezek a démonok a sátáni hatalmak seregeit alkotják. A Sátán, az Ördög különböző lehetséges elnevezések; ahogy az általunk kevéssé tisztelt Luther is mondta: „Gottes Teufel”, Isten Ördöge.

Tehát az Ördög Istené, és Istennek alá van rendelve. Voltaképpen Isten maga, mikor önmagát distanciálja önmagától, és önmaga ellenébe fordítja önmagát.

A sátán Istennek, az Isten-foknak nem tud ártani, ám az embernek igen. A kreátorrá lett embernek nem tud ártani, de a kreatúra szintjén lévő és önmagát esetleg kreátorrá transzmutálni akaró embernek viszont annál nagyobb mértékben. Lényeges, hogy nincsen sötét erő, amely a legmagasabb isteni létrendet kikezdhetné, de az úton haladó embert, a Homo Viatort kikezdheti. A teljesen sötétségbe merült ember most ebből a szempontból kevéssé érdekes. A centrális cél közvetlen közelében lévő ember már nem érinthető meg. Az úton haladó, felülről vezérelten és alulról felfelé haladó embernek azonban lehet ártani, és ő az, aki igazán számít. A Homo Comprehensivus nem kezdhető ki, és a Homo Damnatus már elveszett, de éppen a Homo Viator az, aki ebből a szempontból leginkább ki van téve ezen erőknek, holott ő méltó lenne arra, hogy ne legyen kitéve teljesen. Az Isten-fokot a Sátán sem kezdheti ki, a sötét erők még kevésbé, de az úton haladó emberi személyiség, olyan személyiség, akiben a személyfelettiség jelenléte villanásszerűen megjelenik, de még nincs igazán jelen. Ha igazán jelen lenne, akkor már védekezni tudna bensőleg és autonóm módon, de ezt még nem tudja. Tulajdonképpen ezen emberek érdekében nyilatkozik meg minden tanítás, minden óvó és védő kijelentés. Maga a Buddha azt mondta, hogy azokhoz szólok, akiknek a szemét már csak kevés por fedi’. Nem azokhoz, akiknek a szeme be van temetve homokkal, porral, és nem azokhoz, akiknek a szemét nem fedi már semmi, hanem azokhoz, akiknek a szemét kevés por fedi. Ezekhez szól a világ minden tanítása.l

Az igazán veszedelmes háttérerők tevékenysége racionális emberi fogalmakkal nem is jellemezhető. Ezeknek az erőknek a lényszerű képviselői már megragadhatatlanok, csak annyit tudunk róluk, hogy vannak. Vajon helyes-e az az álláspont, amelyik egy szélsőséges konspiracionizmust feltételez? Ilyen értelemben maga is egy konspiracionizmus követője, ám egyáltalán nem azért, mert a konspiracionizmust helyeselné, hanem mert konstatálja, hogy az involucionizmus álláspontja a helyes álláspont, tehát az involucionizmus hívének vallja magát; ebben az esetben is konstatálunk egy konspirációt, vagyis egy világ-összeesküvést. A világ-összeesküvésnek körülbelül mindenki ki van téve. Ugyan vannak, akik ebből nem fognak fel semmit, és vannak, akik ‘kinőnek’ ebből, de tulajdonképpen mindenki ki van ennek téve; azok is, akik az összeesküvést irányítják, mert az összeesküvés irányítói még mindig nem az igazi irányítók, és még az igazi irányítók is irányítva vannak. Voltaképpen önmagam vagyok az irányító, de amíg ezt nem tudom, addig messzemenőleg nem én vagyok az irányító. Guénon említi a sötét erők legmagasabb fokozatain álló embereket, akiket a Sátán Szentjeinek nevez a szúfi tradíció. Ez egy nagyon magas fokozat. Nem olyan magas fokozat, mint Isten igazi Szentjei, de egy nagyon magas és nagyon nagy hatalmat birtokló fokozat. Ki lehet-e teljesen küszöbölni a sötét erők relatív győzelmét? Tekintettel arra, hogy a Kali-Yugának le kell futnia, azt kell mondani, hogy nem lehet. Abban, hogy a Kali-Yugának le kell futnia, a legtradicionálisabb állásfoglalás is teljesen egyetértő. Nem mindegy, hogy a Kali-Yuga legeslegvége milyen, ugyanis vannak Yugák fölötti értékek. Ezek a Yugák feletti értékek nagyobbrészt elmerült, latenciába merült értékek, amelyeket azonban fel kell emelni a manifesztáció szintjére, konzerválni kell, át kell értékelni, és a korszakfelettiség elvei alapján ezen értékek legbensőbb lényegi értékeit át kell menteni egy újabb korszakba. Ez nagyon szorosan összefügg egyrészt az egyéni megvalósítási utak bejárásával, másrészt pedig a méltó befejezés gondolatával.l

Forrás: http://persianews.vcp.ir/

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Egy gondolat a(z) “Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről, I. rész” című bejegyzésnél

  1. Az ismétlődések a kabbalisztikához kapcsolódnak. A kiemelten említett fokozatban bármit megtehet a szk. ölhet, gyilkoltathat büntetés nélkül.

    Kedvelés

Hozzászólások lezárva.