Egy képzelt nemzeti párt programja, Dr. Sebestyén-Teleki István szerint

NIF: Felkértünk minden Olvasót, hogy próbálják meg, akár csoportosan is, az ÖMP elnöke, Takács András, 5 kérdésére válaszolni oly módon, hogy az országjárás és a kampány elkezdésekor, ha a potenciális választók a párt röplapját a kezükbe veszik, akkor arra felfigyeljenek és a válaszokkal való egyetértésük után majd a szavazatukat is arra a pártra adják!

A továbbiakban közreadjuk portálunk egyik közreműködőjének válaszait!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István válaszai egy képzelt új párt kérdéseire

Kik vagyunk?

– A hazánkban uralkodó közállapotok miatt aggódó, és a helyzetet jobbítani akaró, szavatartó hazafiak vagyunk! Elszántak annak tekintetében, hogy radikális politikai változásokat vigyünk végbe, melyek alkalmazása után megszűnik végre

-a korrupció

-a politikai elit szabad rablása, a felelősségre vonás veszélye nélkül

-az adósságállomány növekedése

-a megválasztott képviselők visszahívhatatlansága

-a képviselők mentelmi joga

-az álláshalmozás

-a korai nyugdíjba menés kivételezettsége

-a ránkerőltetett oroszellenes megszorítások kényszere

-stb.

Mit akarunk?

 1. -Magyar Magyarországot!
 2. -Rendszerváltást! Elszámoltatást! Felelősségre vonást!
 3. -Magyar alkotmányos Királyságot, király nélkül, egy Kormányzóval az élen!
 4. -Vármegye rendszert!
 5. -Közvetlen demokráciát!
 6. -Rendet! Fegyelmet!
 7. -Be-nem-jegyzett, tehát illegális, szervezetek nélküli társadalmat! A magyarság ellenes és dekadens mozgalmak betiltását! Szervezetek mozgalmak, egyesületek külföldi finanszírozásának betiltását! A Soros féle szervezetek, iskolák létjogosultságának felülvizsgálat!
 8. -Uj választási törvényt!
 9. -Uj munka és szociális törvényt!
 10. -Szociális juttatásokat csak azoknak, akik részt vettek, részt vesznek, és részt fognak venni a közösségi életben.
 11. -Önfenntartó börtönöket! A kevésbé súlyos bűntettekért, az un. megélhetési bűnözésért, munkatáborokat!
 12. -Adósság átütemezést; a törvénytelenül felvett részek eltörlését és kártérítést!
 13. -Magas életszínvonalat!
 14. -Családközpontú társadalmat!
 15. -Fenntartható, a környezettel összhangban működő gazdaságot!
 16. -Külső befolyásmentes külpolitikát.
 17. -A kapcsolataink felülvizsgálását Izraellel!
 18. -Az amerikai követség létszámának újra tárgyalását! A követséget körbe vevő utcák felszabadítását!
 19. -Orosz-Kínai elmélyített kapcsolatokat, melyeket nem engedünk befolyásolni külső hatalmak által!
 20. -Az idegen hadseregek állomásoztatásának újra tárgyalását és megszüntetését. Az uzsorások hadseregének kiküldését országunk területéről, minél előbb!
 21. -A sorkatonai kötelezettség visszavezetését. A fiatalok, fiuk és lányok, kiképzését a vidéki és a városi gerillaharcra. A hadsereg és a különböző szolgálatok modernizálását és létszámának növelését.
 22. -A hadiipar tetemes fejlesztését, tekintetbe véve a mai modern hadviselés szükségleteit.
 23. -A stratégiai ágazatok tökéletes működésének helyreállítását, tekintetbe véve pl. az élelmiszerellátás biztonságát, a lakosság és a gazdasági szereplők energiával való, import nélküli, teljes körű ellátását.
 24. -Modern és erős, gyors válaszadásra képes erőszakszervezeteket: hadsereg, rendőrség és biztonsági szolgálatok, mert ezek biztosítják a függetlenségünket.
 25. -Világszínvonalú szakmunkás képzőket!
 26. -Minimális létszámú, de erős, színvonalas, magas követelményeket állító, az életre nevelő gimnáziumokat.
 27. -Kevesebb, de a kutatásba bevont főiskolákat, és egyetemeket.
 28. -A rovásírás iskolai tanítását.
 29. -Az egészségügy felszereltségének modernizálását!

Miként akarjuk?

 1. A törvény minden eszközével küzdeni fogunk a már kialakult, és a kialakulóban lévő párhuzamos társadalmak ellen. Azok a bevándorolt csoportok, etnikumok, akik nem szándékoznak integrálódni a magyar társadalomba és azzal részben szem befordulva párhuzamos társadalmat alakítanak ki, illegális szervezetnek fogjuk minősíteni és a törvény szigorával fogunk ellenük fellépni. Súlyos esetekben megvonjuk tőlük a magyar állampolgárságot! Támogatni fogjuk egy Magyarság Rágalmazásellenes Liga megalapítását, melynek feladata lesz a magyarság rágalmazása célú nyilatkozatokat tevő személyek monitorizálása, és felelősségre vonása.
 2. A rendszerváltással, elszámoltatással, felelősségre vonással az Igazságügyi Minisztériumban külön főosztály fog foglalkozni, együttműködve a Belügyminisztériumban hasonló munkafeladattal rendelkező osztállyal és a rendőrségen, meg a titkosszolgálatoknál erre a célra alapított speciális egységekkel.
 3. A Szent Korona Alkotmány jogfolytonosságának  visszaállításával, amit Alkotmányozó Nemzetgyűlés előz meg, és tesz lehetővé!
 4. A vármegye rendszer adminisztrációs létrehozása és megszervezése után minden Varmegye élére Ispánt fogunk kinevezni, akinek fő feladata lesz a kormány intézkedései gyakorlatba ültetésének és a hatályos törvények betartásának ellenőrzése.
 5. A közvetlen demokráciát, első lépcsőben, a népszavazási törvény módosítása után, a direkt demokrácia bevezetésével érjük el. Ez azt jelenti, hogy a népszavazást lényegesen meg fogjuk könnyíteni. 100’000 aláírás összegyűjtéséhez, vagyis az összlakosság arányához képest 1%, kötjük a kezdeményezés elismerését. A népszavazásra feltett kérdést nem bírálhatja felül senki, még az Alkotmány Bíróság sem. A kezdeményezőknek joguk van a kérdésüket, amennyiben ezt önszántukból akarják, az Alkotmány Bírósággal a kérdésüket megvizsgáltatni. A részvételi arányt nem kötjük minimális létszamhoz. A lakosság aktív része fogja irányítani az országot!
 6. Minden mozgalom és szervezet, amely részt vesz a haza új politikai berendezésének összeállításában, folyamatosan központi vezetéssel fogja kapni a feladatokat, melyeknek pontos, határidős elvégzését ellenőrizni fogjuk. Véleményüket tekintetbe vesszük, rendszeres tanácskozásokon keresztül.
 7. A bűnesetek bírósági tárgyalását és az ítéletek meghozatalát meg fogjuk gyorsitani. A fellebbezési lehetőséget tetemesen csökkenteni fogjuk. Igazságot fogunk szolgáltatni és nem fogjuk engedni a jog-megkerülési hercehurcákat. Azokat a bírákat, akik első és másodfokon különböző ítéleteket hoznak és ezt több, mint 3x megteszik, tovabbképzésre küldjük. Megszüntetjük ezzel azt a gyakorlatot, hogy 2 különböző szintű elmarasztaló ítélet után a kúria felmenti a vádlottat. Ennek az új módszernek az lesz az eredménye, bírák folyamatos tovabbképzésén túl, hogy a többféleképpen értelmezhető törvényeket folyamatosan kijavítjuk és egyértelművé tesszük. A bírák érintettségét minden esetnél meg fogjuk vizsgáltatni. Például egy antiszemitizmus-per esetében nem fog zsidó származású bíró ítélkezni.
 8. Sem az EU, sem Amerika, sem más külső regionális, vagy globális nagyhatalom nem írhatja elő számunkra mely országokkal legyünk diplomáciai kapcsolatban. Ezt csakis mi, magyarok, fogjuk eldönteni. Nem fogunk semminemű kapcsolatot fenntartani apartheid rendszert fenntartó, más etnikumokat súlyosan elnyomó országokkal. Az amerikai követség több mint 500 főt számláló mérete túl dimenzionált. Többszörösen tetten érhető volt, hogy Magyarországot vazallusként lekezelik, a mindennapi politikát durván befolyásolják, kormány ellenes tüntetéseket szerveznek. Ezt a kapcsolatot felül kell vizsgálni és az Amerikai Egyesült Államok kormányát felkérni, hogy tetemesen csökkentsék a követség létszámát, s ugyanakkor a budapesti, követség körüli utcákat akadály mentesítjük. Egy mélyen demokratikus országnak, mint amilyennek mondja magát Amerika, nincs amitől rettegjen Magyarországon. Ameddig Magyarországon idegen hadseregek tartózkodnak, addig az országot nem lehet függetlennek tekinteni. Minden magyar kormány fő feladata a magyar nép szuverenitásának garantálása, és ha ez sérült, akkor annak helyre állítása.
 9. A sorkatonaság visszaállítását milícia rendszerben valósítanánk meg kb. 100-120ezres létszámmal. A hadsereg felszerelését többlépcsősen felemeljük világszínvonalra. A TEK ezentúl nemcsak a lakosság rémisztgetésére fog koncentrálni, hanem hadgyakorlatokban készül fel bármelyik magyar kormány megdöntésére, amelyek a nemzet érdekei ellen  cselekednek!
 10. Befektetünk a hadiiparba, hogy a hadsereg minél több magyar gyártmányú fegyverrel és lőszerrel rendelkezzen!
 11. Fegyverviselési engedélyek kiadását meg fogjuk annyira könnyíteni, hogy a svájci fegyvertartási törvénnyel vetekedjen. Csak azoknak lehet fegyverviselési engedélyük, akik a hazafias cserkészeti mozgalomban, mint cserkésztisztek, paramilitáris mozgalmakban, illetve a hadsereg milícia rendszerében részt vesznek. Reményeink szerint a felsoroltak kitesznek majd több millió lakost, így több millió fegyver/katonai fegyver is/ fog a civil lakosságnál lenni. A rendszeres lövészeti gyakorlatokhoz regionális és helyi lőtereket fogunk építeni. Karrier lehetőséget a magyar gazdaságban azoknak biztosítunk, akik a magyar milícia rendszerű hadseregben magas rangot értek el.
 12. Csak egy ilyen erőteljes felkészülés után kerítünk sort az adósság törvényességének és állományának újratárgyalására. Katonai felkészültség nélkül, s hazánkban az uzsorások hadseregével, jelenleg népünk és kormányunk nem szuverén, és így képtelen az adósságállományt újra tárgyalni. Igy kormányainkat inkább helytartóknak tekintjük, és nem egy önrendelkező, független ország vezetőinek.
 13. Stratégiai ágazatok közé soroljuk az élelmiszer előállítását, feldolgozását  és konzerválását, az energia ipart, amely az import kényszere nélkül, állítson elő elegendő villamosenergiát. A biztonsági szolgálatok és a honvédelem modernizálása és számbeli megerősítése, új hadviselési módszerek (hibrid háború, gerilla harc, stb.) bevezetése és gyakorlatozása.
 14. A külső adósságaink felülvizsgálatával és átütemezésével a gazdasági minisztériumban külön osztály fog foglalkozni. Ebben az ügyben koordinációs bizottságot fogunk működtetni a gazdasági és a külügy meg a belügy minisztérium között.
 15. Az egészségügy felszereltségének modernizálásához sok pénz kell. Államközi tárgyalásokat kezdeményeznék és átvennénk különböző gazdag EU-tagállamoktól azokat a betegeket, akik a saját országukban 3-5 éves programozható műtétekre várnak. Ezeket a plusz bevételeket fordítanánk lépcsőzetesen az egészségügy felszerelésének modernizálásra. Ahhoz, hogy ezt a programot véghez vihessük a programban résztvevőknek folyamatos nyelvtanulást biztosítunk!

Kikkel akarjuk?

–Az összes magyar érzelmű hazafival, akiknek fontos a nemzet és a haza jövője. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek határainkon túli magyarok képviselői is résztvevői lesznek. Várjuk az összes nemzeti mozgalom és szervezet részvételét ennek a fontos feladatnak a véghezvitelében.

Mikor akarjuk?

– A 2018-as választásokra felkészülni már most kezd késő lenni. Tehát el kell kezdeni a tevékenységet, országjárást, plakátozást, fórumszervezést, alapszervezetek alapítását minél hamarabb!

Miből akarjuk?

Tagjaink és támogatóink munkájával és anyagi segítségével, a választási törvény által biztosított lehetőségek tisztességes felhasználásával. Az önkéntes támogatók önzetlen munkája számít egy induló pártnak a legtöbbet. Ki az, aki ki tud nyomtatni 100 db vagy több szórólapot és azt el is viszi, s a postaládákba bedobja. Kik azok, akik hetente végig járják a várost, községet és krétával felrajzolják a járdára a párt nevét? Hány ilyen tettre kész aktivistát tudunk mozgósítani? Ki az, aki lepedőre kézzel felírja a párt nevét és azt felfüggeszti olyan helyre, ahonnan nehezen lesz eltávolítható? Kik azok, akik naponta fognak foglalkozni az új pártunkkal az internetes tévéjükben, rádiójukban, blogukon? Jelentkezzetek!!!

Kik azok, akik a fizetőeszközökre, a pénzre minden alkalommal felírják a pártunk nevét! Mert ezt senki sem dobja el, és még a jelenlegi politikai elit kezébe is elkerül, és a zsebében, vagy a pénztárcájában a szíve fölött fogja hordani!

Jelszavunk

Magyar Magyarországot! Ne hallgass többé sem az idegenszívűekre, sem az álmagyarokra! Szavazzatok a valódi magyarokra!

 

Megjegyzés: A fenti válaszok fölött lehet még töprengeni. Egy párt feltételezi a közösségi gondolkodást. Ezért a fentieket nem tekintem lezártnak!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Reklámok

10 című bejegyzés “Egy képzelt nemzeti párt programja, Dr. Sebestyén-Teleki István szerint” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Kishazánk sorsát csak egy pártok nélküli Parlament segítségével tudnánk rendbe tenni,melynek alsóháza a Nemzetgyúlés lenne. Ennek tagjai a helyi választásokon megszavazott polgármesterekből kerülhetnének kis ,valamint lennének delegáltak a gazda és egyéb szövetségektől,civil szervezetektől,szakszervezetektől.A Felsőházba ,képviselőnek pedig a MAGUNK közül,ÁLTALUNK kiválasztott és FELKÉRT jelöltek kerülnének be a szavazás során. Így,és csakis így tudnánk érvényre juttatni a nemzet akaratát és érdekeit,megszüntetve a pártok kizárólagosságát a “képviselet”-ben . Független jelöltjeink a kampány során a kérdésekre a következőképpen válaszolhatnának : 1. kérdés: Nemzetileg elkötelezett hazafiak vagyunk 2. kérdés: Azt akarjuk,hogy Magyarország újra a MAGYAROKÉ legyen! A magyarság,a nemzet érdekei és akarata legyen mindig az első helyen ! 3. kérdés: Ezt az ország nem nemzet ellenes részének összefogásával és VALÓDI népképviseleti demokráciával fogjuk megvalósítani 4.kérdés: A magyarság sorsát,a nemzet érdekeit szívén viselő civil csoportokkal,egyesületekkel és minden,magát MAGYARNAK érző és így viselkedő,gondolkodó honfitársunkkal együttmúködve és összefogva akarjuk elérni célunkat Hogy mikor? A munkát azonnal el kell kezdeni .Támogatóink és szimpatizánsaink adományaiból és segítségükkel tudunk elindulni és tovább lépni . Jelszavunk : Magyarország legyen újra a miénk !

  Kedvelés

  1. Köszönjük ezt a rövid és velős hsz-t. A majdnem pártok nélküli parlament megválasztásához ajánljuk elolvasásra a következő kiemelt cikkünket:
   https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/06/05/a-valasztasi-torveny-modositasa-2-fejezet-polgari-nyilatkozat/
   Ebben benne van, hogy a pártok szerepe minimálisra van csökkentve, de programírásra kellenek. Mert senki sem fog akkor programot írni.
   Ezt pedig kérem gondolja alaposan végig és írja meg nekünk:
   “A Felsőházba ,képviselőnek pedig a MAGUNK közül,ÁLTALUNK kiválasztott és FELKÉRT jelöltek kerülnének be a szavazás során.”
   Címünk: nif.info@gmail.com
   Segítségül egy kérdés: A Felsőházba sokkal kevesebb képviselő van, mondjuk 100, esetleg kevesebb. Tehát 100’000 lakosra jutna 1 felsőházi képviselő. Miként válassza ki? 100’000 emberből biztos rögtön alakul több párt, több jelölttel. Nem fognak egy mással tudni megegyezni. A kiválasztáshoz törvénybe foglalt kritériumokat kell megállapítani. Egyébként újra tele leszünk magyargyűlölő alakokkal az országházban. A hadseregben (milícia rendszer!!!), aki nem csinált karriert az nem igazan hazafi! Igy nincs esélye arra, hogy a pártok jelöljék képviselőnek. Mi, magyarok, a gyeplőt bedobtuk a lovak közé. Igy aztán ne csodálkozzunk, hogy a szekerünkre felengedett több mint 1 millió zsidó (Deák Ferenc engedte fel őket, megbeszélve ezt a zsidó Habsburgokkal) a kezébe vette a kormányrudat, s a korbácsot.

   A kérdésekre adott válaszai tökéletesek!
   Mégegyszer köszönjük és megértjük, hogy mind több embernek elege van a pártokból! Csak ne csalatkozzunk, és a FIDESZ-t újra 2/3-dal visszaszavazzuk!!!

   Kedvelés

 2. Na végre. Kezd alakulni.

  Mint az ördög ügyvédjének a következő kételyeim vannak / lesznek /:
  Hogyan lehet megállapítani, hogy ki az igazi magyar?
  Hogyan ismerjük meg egymást?
  Már a kezdéshez is rengeteg pénz kell. Miből?
  Ki kezdi?
  Mikor?
  Van olyan kezdeményezés mint a Magyarok Szövetsége?

  A mit akarunk felsorolás nagyon jó. Csak a sorrenddel van bajom.
  1. 2. 6. 8. 16. 25-26-27. 29. 14. 9. 10. 23. 22.
  A többi adódik az eredményekből és lényeges, de inkább vulgáris követelmény. Hogy mást ne mondjak, mint a 23. pont, ami a legfontosabb.

  Gondolatok:
  A demokrácia rákfenéje a szóból fakad. Demosz. Ahol létrejött, ott az emberek ismerték egymást. A piactéren vitatkoztak és szavaztak.

  A pártnélküliség jó, de helyettesíteni kell valamivel. A Polgári Körök ötlete a Fidesznél nem volt hülyeség. A lényeg, hogy egymást ismerő és vitatkozó emberek alakítsák a helyi életet és válasszák a képviselőjüket. / Polgármester, Bíró, Ispán, stb. /
  Ma is az a baj, hogy nem ismerjük azt akire szavazunk.
  Ezért tartom fontosnak az alacsony visszahívási szintet.

  Kedvelés

  1. Ne röhögtess a genetikai vizsgálattal.
   A töröktől a mongolig minden gén előfordul itt.
   A magyarság szerintem lelki, érzelmi és viselkedési kategória.
   Nézd meg a parlamentet. Mindenki magyarnak vallja magát.
   Ellenpélda Hunyadi János, Európa legnagyobb hadvezére.

   Kedvelés

   1. “Mindenki magyarnak vallja magát.”
    Attól még senki nem lett magyar,hogy annak hazudta magát az élősködés elősegítésére.
    Spanyolországban a zsidók kikeresztelkedtek,hogy ne kelljen elhagyniuk az országot,de valójában a zsidó vallás szerint éltek – kiüldözés lett a vége.
    Egyébként pedig a betelepültek közül csak a politikus zsidókkal van gond,mert a zsidó világuralmi törekvéseket támogatják.
    Minden népcsoport a saját országában legyen vezető,ha nincs országa akkor is ott.
    H.B.
    A Magyar Szentkorona tulajdona az a föld, amelyiken a szittyák, azaz, a magyarok élnek, ami hazánk, a Kárpát Medence. Az ellenség elhatalmasodott, így még az általunk lakott területet is megcsonkították, politikai országhatárokat és eddig sohasem létező államokat alkottak meg ellenünk, és általuk éket vágtak a nemzet testén és lelkén, mert idegen „állampolgár” lett a lecsatolt területen élő és születő testvér. Fokozódott a magyarellenesség.”

    Kedvelés

 3. Ugy gondolom, hogy Ing. Dr. Sebestyen-Teleki Istvan gondolataival, minden olyan magyar testverem egyetert, akinek/akiknek az agyat, különbözö szocionista, – nemzetünk belsö ellensegeivel terjesztetett mediamakonnyal-, meg nem sikerült ki-lugozni!!!
  Ezert, a “kerekkötö überokosokat” arra kerem, hogy ne a reszletkerdesek kivitelezesenek mikentjen ragodjanak, hanem inditsuk el vegre, Magyar-nemzetmentö lavinankat!!!
  Annak gyors, es tulnyomoreszben sikeres megallapitasat, hogy ki a “Hazajaert es Fajtajaert” tenni akaro igaz Magyar, talan többek között, a “Nomen est omen” (a nev kötelez) c. kb.2000 eves latin közmondas alkalmazasa is segithetne!?
  Javasolja az 56-os Veteran es Koppanyivadek.

  Kedvelés

  1. Akik a részletekben akarnak leragadni azoknak tisztátalanok a szándékai.
   H.B.
   “Végre tudatosulnia kell minden magyar emberben: csak akkor lesz Magyarország szabad, és a „szabad magyar” fogalma csak akkor válik létmeghatározóvá, amikor a hatalmat kizárólag a Szent Korona államalapító és államalkotó nemzeteinek tagjai gyakorolják, és amikor egységben, és nem pártok által gerjesztett megosztottságban élünk.”

   Kedvelés

 4. …és még egy kis adalék:
  “Tehát önérdek-feladó módon nem lehetünk senkihez sem alkalmazkodóak, nem támogathatunk terrorista erőszakszervezetet, és nem adhatjuk idegenek kezébe a hatalmat, ezért a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjának gyakorlattá válásához az idegen érdekhez történő alkalmazkodás nélkül kell megtennünk a három radikális lépést:

  1. Kilépés az Európai Egyesült Államokból (EU-ból), Európai Államszövetség létrehozása
  2. Kilépés a NATO katonai szervezetéből, tagságunk felfüggesztése a politikai szervezetben.
  3. Az idegen hatalom megszűntetése: az állampolgárság azonos a Szent Korona tagsággal”

  Kelt Szegeden, 2010. Új Kenyér havának 23. napján.
  A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
  Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.