Árpád is az “Antant” ellen harcolt 907-ben

Árpád vezér
Árpád vezér

A történelem-tanítás (?) hamissága nem most kezdődött, mert az Atilla – Csaba – Ed – Ügyek – Álmos – Árpád névsort, s így Atilla nagykirályunkkal való vérségi folytonosságát a magyar királyi családnak, valahogy mindig kifelejtik az oktatásból, s helyette a finnugorizmus badarságait tanítják.

Azt azonban, hogy Árpád népe nem mások honát foglalta el, hanem Hazatért, s így az ősi honát foglalta vissza: szintén nem tanítják az iskolákban. Ha más nem is bizonyítaná, hogy nem magyarlelkű az uralkodó osztály, vagy hamisabb nevén:uralkodó elit, ez a tény egyértelművé teszi!

Még az átkosban történt, hogy László Gyula professzor úr arra a következtetésre jutott, hogy a 670 körül, ide a Kárpát-medencébe visszaköltözött avar néphullám is magyar nyelvű volt, s ezeknek az avar-magyaroknak utódai, nyelvükben-kultúrájukban töretlenüligen jelentős tömegben érték meg Árpád népénekhonvisszafoglalását. Amíg az avar-magyarok nagyobb része földművelő volt – a katonailag erősebb – 895-ös hazatérők edzett katonák, kézművesek és mellette állattenyésztők is voltak, de nem nomádok – hiszen már Zakariás rétor 463-ban a kaukázusi népek között említi meg Árpád népét, mint ún. szabartokat, akikről pedig a velünk nem szimpatizáló Új Arab Enciklopédia is ezt írja: (idézem): – „Ezek az örményországiak magyarok voltak, s híres fegyverkovácsai Perzsiának

Nézzük a másik komolyan vehető kutatói álláspontot, ahol: Attila – Inrik – Kutrigur – Magor – Kovrát – Batbaján – Ügyek – Álmos – Árpád a sorrend. Ám mindkettő szerint a magyar királyok a Mao-tun nevű – hun birodalomalapító -leszármazotti vonala volt!

Ez utóbbi mellett szól, hogy a párducos Árpád vezérünk –éppúgy mint az egyiptomi mágus papok és katonai vezetők -,kiváltsága jeleként hordta a párducbőrt. A szkítáknál a párduc ugyanis egyszerre szimbolizálja a napot, holdat és a csillagokat, sőt még a világosságot is! Őseinknél tehát a fény tisztelete általános volt, s a krisztus előtti korokban a Kárpát-medencétől a Tarim-medencéig találhatóak a sírokban olyan kézitükrök, amelyek nyelén a párduc található. Ezt a férfiak használták, egyrészt a nap segítségével a jeladásra, másrészt szakrális tárgyként a lelkiismeret vizsgálata okán. Árpád neve egyúttal tisztséget is jelentett, bár ezen folyik a vita a történészek között, de nagyapja neve – az ügyek – a szent ügy előmozdítója jelentéssel bírt, s elsőszülött Levente fiának neve Sárkányt jelentett, s a pilisi néphagyományunk Nimródot őrizte meg számunkra Fehér Sárkányként, egészen a mai napig.

László Gyula professzor szerint tehát a magyarság döntő többsége nem 895-ben költözött vissza mai hazájába Árpád vezetése alatt, hanem még 670 körül. Ám ezek a tények nem nagyon zavarják a Magyar Tudományos Akadémiát, amely persze nem magyar, nem tudományos, sőt nem is akadémia.(Szegény Széchenyi forog is a sírjában emiatt!) Ám érdekes, hogy a 670 táján hazánk területére érkezett avar népesség kialakulása, még az akadémia szerint sem azokon a területeken ment végbe, ahol mai ismereteink szerint valaha is finnugor népek éltek, tehát ők semmiképpen nem kerülhettek kapcsolatba a finnugorokkal. A régészeti ásatások pedig bizonyítják, hogy895-ben nagyszámú új népesség érkezett a Kárpát-medencébe, akiknek mind a temetkezési szokásaik, mind a sajátos mintakincsű művészetük – nem jelentős mértékben ugyan – de mégis különbözött az avarokétól. Mindez szerintem csak annak tudható be, hogy tovább voltak távol a kárpát-medencei őshazától azok, kik Árpáddal tértek haza, s így logikusan, több idegen hatás érhette őket. Ám a nyelv azonos volt, s így érthető, hogy miért nem volt szükséges harcolni az avarokkal, hiszen ellentétben azzal, amit a bolsevik akadémiai elnök, Glatz Ferenc elvtárs írt: az avarok testvérként fogadták őket!!

Ha alaposan megvizsgáljuk a hitelesnek nevezhető krónikáinkat, arra figyelhetünk fel, hogy a Pozsonyi csata korában a Kárpát-medencében maradt hunok, a hozzájuk visszaköltözött avarokés az új, erősebb katonai erő: Árpád magyarjai éltek döntő többségben. Idegen elem, idegen kultúrájú szláv és germán, alig-alig fordult elő e korban itt.

Érdekes módon, már jó pár évszázada tart az a folyamat, hogy az iskolai történelemtanításban csak a vereségek kerülnek látókörbe, s nem az államalapító szervezettségünk és a katonai erényeink. Ilyen feltételezések, csúsztatások olvashatók egyes, öncenzúrázott történészi munkák lapjain is: pl. „Lehetséges,hogy… a besenyők megtámadták és megverték a magyarokat,” de – elképzelhető”… az is, hogy a bizánciak és a bolgárok is legyőzték őket, – valószínű, hogy…”, stb, stb. E feltételezéseket később, hamis tényállítások követik: – E hatások kényszerítették az Etelközben maradt magyarságot a menekülésre. A megmaradtak átvergődtek a Kárpátok havasain… Új szállásterületükön a megtépázott magyarok ekkor ölték meg Álmost, feltehetően az etelközi vereség miatti kultikus áldozatként.” Ilyen és hasonló badarságokat kell ma a gyermekeinknek tanulni, holott állítólag a kormányunk nemzeti kormány! Pedig mindenki érzi, hogy a magyarság soha nem áldozott fel embert – ez egy másik nép ismert szokása volt – Mi a szakrális vezetőinket tiszteltük, s nem kivégeztük!

Épp a Pozsonyi csata diadala és az abból leszűrhető magyar harci potenciál bizonyítja leginkább, hogy ezek a gondolatok milyen hátsó szándékkal születhettek meg. Már maga a szó, hogy honfoglalás is ismeretlen volt az 1800-as évek végéig számunkra. Csak akkor lett ez kitalálva, amikor a Habsburg udvarnak fontos lett, hogy ki tudjon a történelmünkből hasítani egy igen jelentős darabot, s el tudja tüntetni a magyar néphagyományban addig, még fennmaradt őstörténetünk egyes elemeit. Ahogyan II. József – az ún. kalapos trónbitorló – megpróbálta a Szent Koronánk három tűzzománc képének kicserélésével hatástalanítani az „angyal hozta koronában megjelenő isteni akaratot” – ugyanígy próbálta Ferenc József is, a Szent István előtti magyarság és Magyarország történelmi tényeit meghamisítani. A mohó, gátlástalan Habsburg dinasztia meg is kapta ezekért az isteni büntetést, hisz Kun László királyunk által felemelkedő, s Európa egyik legerősebb hatalmi centrumát kialakító uralkodócsalád ma – bár minden egykor uralt országban szétszórva élnek és próbálkoznak is visszatérni valamilyen formában – de a hatalom közelébe: mégse kerülhetnek. Ebből is látszik, hogy Isten valóban nem bottal veri a hamis prófétákat.

A hazatérés vagy honvisszafoglalás, tehát éppen azért lett általuk meghamisítva, hogy a sok évszázados fegyveres és közjogi harc után ne legyen bennünk több összetartó erő, s ne legyünk már képesek ellenállni végre a Habsburg örökös tartománnyá való züllesztésünknek. Az alkotmányos magyar állam felszámolásának ugyanis, a magyarság minden korban sikerrel állt ellen! Akkor is, ha a fegyveres harcaink elbuktak, de a közjogi rendszerünkön, az alkotmányosságunkon megtört a bécsi akarat és ármány! S ha nem is tartották be teljesen ígéreteiket a Habsburgok, de letették az esküt, hitlevelet adtak ki a régi-jó-bevett törvények megtartását ígérve. Ezt az hamis ígérgetést tanulták meg a párt-kampányok, s hatalomra kerülésük után az ígéreteket nem is tartják be soha!

A módszer – az őstörténetünk és származástudatunk elvétele azonban – igen sikeresnek mutatkozott, ha megnézzük: milyen kevesen ismerik ma a valósi származásunkat, sőt még ennél is kevesebben értik a magyar történelem meghamisításának valódi okait. Sajnos a Habsburg hamisítók után jöttek a bolsevikok, akiknek éppen úgy fontos lett a magyar nemzeti büszkeség ellen tenni, hiszen a munkás-paraszt néphatalom mítosza még kevesebb legitimitást adott számukra, mint a többször is alkotmányellenesen uralkodó Habsburgoknak. Ne feledjük, hogy a bolsevik hatalomgyakorlásra csupán az orosz szuronyok ereje jogosította fel őket, mint ahogy 1849-től egészen 1867-ig Ferenc Józsefet is. Így a Turul háznak még a nevét sem volt szabad kiejteni sokáig, helyette az Árpád-ház szerepelt, s ezzel a hamisítással a Hun-magyar rokonságot a mítoszok világába száműzték a Habsburg akaratnak megfelelően. S ebben a törekvésben teljesen azonosak voltak a megszállóink! A következő mondatokat a bolsevik érában, történelem tanár, ki sem mondhatta, így nem csoda, hogy már az én korosztályom sem igen tud már róla: „a hunok egy része Atilla halála után, az állandósuló háborúságok miatt kivándorolt a Kárpát-medencéből, s ahogy Kézai Simon írja Atilla nagykirályunk Csaba fiáról és követőiről; – Visszamentek Szkítiába”, ott pedig Ed fejedelem után, annak fia Ügyek lett a vezér. Emese – Ügyekfelesége – már áldott állapotban látott egy álmot, melyben egy turul megtermékenyítette őt. Mivel Ügyek egyértelműen a Turul nemzetség leszármazottja volt, ez az álom egyrészt teljesen érthető, másrészt az álombeli jövendölés tökéletesen megvalósult! Ez tehát egyértelműen rávilágít az Atillától Árpádig vezető családi folytonosságra, s Atilla nagykirályunk címerállatának – a Turulnak – a teljesen világos mondabeli szerepére. Azt a badarságot, hogy Álmost szakrális áldozat lehetett, egy sor bizonyíték, de a magyarság lelkialkata és az emberáldozatoktól való viszolygása is egyértelműen cáfolja. Azt, hogy a magyarság származásilag is ázsiai nép, szintén cáfolja már minden újabb kutatási eredmény. Az pedig, hogy e témákról még ma sem lehet még vitázni sem a kormány, vagy az ellenzék által felügyelt médiumokban, az azt mutatja, hogy sajnos a Habsburg kor nem ért véget, csak átalakult! Nekünk Szkíta-hun-avar-magyaroknak pedig az a feladatunk, hogy visszaépítsük a Nemzetet, mert csak a nemzeti összetartozás tudata és annak erkölcsi értékrendje menthet meg minket, a divatos fogyasztói lét állatias korcsosulásától.

A nemzetépítés első lépcsője: képesek vagyunk-e megemlékezni a hőseinkről még akkor is, ha ezt a mai hatalom nem nézi jó szemmel?Eljöttök-e július 17-én a hatalom által megtagadott Petőfi Sándor újratemetésére? Eljöttök-e Szegedre július 26-án vasárnap Horthyra emlékezni? Mert a „szegedi gondolat” Nemzeti Hadseregének 1919-es megalakulására, évek óta szervezünk emlékmenetet. Július 26-án a déli harangszónál kell találkoznunk a Szeged-alsóvárosi ferences templomnál, s végigjárjuk a hazamentő sereg születésének legfontosabb helyszíneit, s világossá tesszük a bolsevikká tett Szeged városának, ahogy Árpád, úgy Horthy Miklós is egy más értékrendű “Antant” ellen harcolt. Világossá tesszük, hogy Nemzeti Hadsereg nélkül, ma nincs Magyarország! A 1919-es önkéntesek nélkül maa szegediek szerb állampolgárok, a pestiek románok, a miskolciak csehek vagy szlovákok lennének, mert ezek a rabló hordák, ki nem vonulnak a hazánkból, ha nem jön létre a nemzeti haderő. A hordák minden korban csak a katonailag erős és önkéntes hazamentők, félelmet nem ismerő rohamától félnek. Egyébként ma is!

A nemzetépítés második lépcsője éppen annak a tisztázása, hogy a Vérszerződést képesek vagyunk-e végre megérteni, s annak pontjait betartani? S képesek vagyunk–e SZERT ülni, s kibeszélni közös dolgainkat? Ha igen, akkor MAGFALVÁN is találkozzunk július. 31.-e és augusztus 2.-a között, hogy megüljük a SZERT, s elkezdjük végre a nemzet-visszaépítés nehéz, sok alázatot és áldozatot is követelő munkáját!

Ígérem, hogy Magfalván a SZERT úgy fogjuk kezdeni, hogy a vérszerződésről és Árpád nagyfejedelmünk óriási áldozatáról, meg fogunk ott emlékezni!

Dr. Bene Gábor

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó:

VISSZATÉRÉS AZ EREDETI MAG-OKHOZ: MAGYAR SZER 2015.07.31 – 08.02.
JÓ, HA NEM FELEDJÜK: A POZSONYI DIADAL 907 – A WEST POINTON IS TANÍTJÁK

5 című bejegyzés “Árpád is az “Antant” ellen harcolt 907-ben” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Ha ez valóban így van akkor miéert nem vezetik be a mai oktatásba legalább , Minket hamis tudattal tápláltak , akkor ne tegyék ezt tovább ,

  Kedvelés

  1. Azért Kedves szekelyse50,mert hazánkon hosszú ideje zsidó élősködők uralkodnak akik nem engedik felszínre kerülni dicső múltunkat.
   H.B.
   „A magyar nép nem csak egy nemzet a földi nemzetek sorában, hanem ő az emberiség „magva” és a fő teherviselője annak hitének és moráljának, ezáltal már érthető, hogy a megtestesült Gonosz céltáblája és örökös ellenfele is itt a Kárpát-medencében, a Földanya Kebelében!”

   Kedvelik 1 személy

 2. Lett is elég baja László Gyula professzor úrnak, hogy az igazat állította…

  Kedvelés

 3. Jó sok baromságot hordott itt össze, jóember!

  “Levente fiának neve Sárkányt jelentett, s a pilisi néphagyományunk Nimródot őrizte meg számunkra Fehér Sárkányként, egészen a mai napig.” Ezt honnan szedte? Kik őrizték a Pilisben? A törökdúlás után a kiirtott magyar lakosság helyére odatelepített tót mészégetők?
  De meglepetésre a java még csak ezután következett:

  “… világossá tesszük a bolsevikká tett Szeged városának, ahogy Árpád, úgy Horthy Miklós is egy más értékrendű “Antant” ellen harcolt. Világossá tesszük, hogy Nemzeti Hadsereg nélkül, ma nincs Magyarország! A 1919-es önkéntesek nélkül ma, a szegediek szerb állampolgárok, a pestiek románok, a miskolciak csehek vagy szlovákok lennének, mert ezek a rabló hordák, ki nem vonulnak a hazánkból, ha nem jön létre a nemzeti haderő.”

  Gondolom az egy cseppet sem zavarja az ünnepelni készülő agyalágyultakat, hogy Miskolcot éppen a kommün Vörös Hadserege foglalta vissza a csehektől, cserébe a honvédő hadsereg vezetőjét, Stromfeld Aurélt Horthy a hatalomátvétele után börtönbe vetette, nyugdíjától is megfosztotta. Hatalomra kerülését pedig a románoknak és az Antantnak köszönhette, miután az ő védőszárnyuk alatt lebzselt a megszállt Szegeden, várva hogy a honvédő komcsik kivérezzenek a cseh-román túlerővel szemben északon. Az úgynevezett “nemzetieknek”, Horthy bandájának egyetlen puskalövést sem sikerült elereszteni a megszállók felé, csak a vörösök harcoltak az ellenséggel. Bukásuk után Horthy első dolga volt, hogy aláírassa az országcsonkító trianoni diktátumot, hálából, amiért az Antant szárnyai alatt az ország vezetője lehetett. Bukásakor, az oroszok jöttének hírére pedig be sem várva a frontot, egész Portugáliáig iszkolt, így hát ekkor sem sikerült az ellenséggel harcolnia.

  Ezt az alakot összemosni a honalapító Árpáddal a legarcátlanabb pimaszság, prolitempó. Az Antant ellen harcoló Horthyról beszélni pedig már nem is történelemhamisítás, műveletlenség, hanem orvosi eset, debilitás kategória.

  Kedvelik 1 személy

Hozzászólások lezárva.