A Mecsek nevének megfejtéséhez

„Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.” (Mózes 1.K. 11.)

Mélységes mély a múltnak kútja – írta Thomas Mann, de nem lehet olyan mély, hogy a napfény néha ne gyújtson némi világosságot, s ne látnánk meg olykor olyan dolgokat, amelyekre különben azt mondhatnánk: elnyelte a feneketlenség. Így vagyunk ama ősnyelvvel is, amelyet nem találnak a nyelvésztudósok, pedig nagyobb részét még ma is beszéli kb. 15 millió ember. Nyelvészeink szerint bő szavú nyelvünk kifejezéseinek jelentős részét idegen népektől vettük át, de annyitól, hogy az már gyanús. A magyar nyelvnek – bármennyire is hihetetlen – alulról építkező szerkezete van, amelynek alapja hét hang és öt szimbólum. A földrajzi nevek megfejtésénél is nagyon jól működik ez a felépítmény.

Mecsek - Zengő

A dolgok közepébe vágva a „mecsek” név két magyar szóból áll. A gordiuszi csomó a „cs” hangban rejlik, ez ugyanis T és S hangokból tevődik össze. Nem új dolog, hiszen a név 1536. évi első lejegyzésénél is ezt az alakot használták. A két szó pedig MET és SEK. Azt gondolom, hogy a második értelmezéséhez nem kell segítség, szék-et jelent, mint annyi más magyar földrajzi névben, pl. Istenszéke, Szekszárd vagy Siklós. Maga a sek – még eredendőbben SK gyök – egyébként legelőszőr a mocsárból, vizekből kiemelkedő szárazat jelentette (innen pl. szikkad, szikár, sziget szavaink); a kiemelkedés képéből alakult a szék, mint bútor, a zökkenő, majd a szökkenő stb.. A szigetek látványától a szakadás, szakasz, szak, vagy a szék, mint település társadalmi egységei: a székek (iskola, tanszék, törvényszék, mészárszék, fészek, de még a köz szavunk is. Ezen felsorolás csak töredéke a szék szavunk módosulásainak).

A MET szavunk értelmezése már talán bővebb magyarázatra szorul. Az MT gyök köztes állapotot jelöl, cselekményt vagy dolgot, ami két határ között történik, vagy fekszik. Az M a földanyát a T az istent, a napot testesíti meg. (Ennek magyarázata a Magyar nyelv misztériuma című művemben olvasható.) Az ember életére e két szentség hat földi életében, mert egyik nélkül sem tudna létezni, majd szétválva a lélek a napba, a test a földbe költözik vissza. A T hang zöngés párja a D hang, amelyet ha lágyítva ejtünk GY hangot adunk. Ebbe a hangcsaládba tartozik még a C (mint tz) és a Z hangunk. A gyökön belül válthatják egymást, az értelem azonban állandó marad. Pl. A madár a föld és a nap közötti teremtmény, a mező két határközti terület, a megye szintén mező, csak közigazgatási értelemben, a megye, mint határ két mező közti terület; a magyar, mint elnevezés is ebből a nézőpontból fejthető meg, a médium közvetít az adó és a vevő között, aki meditál köztes állapotba kerül. Aki megy, a kiinduló pont és a cél között mozog, amelyből a moccan szavunk is keletkezett. Aki metsz, visszavág az ág vége és a tőke közé, ebből alakult a metél, ami köztes méretre vág, de azt is mondhatnók, új határt szab. Mezopotámia két folyó közti mező. A médek két tenger közti nép volt, a medve a nehézkes mozgásáról kapta a nevét. A meddig kérdőszó a mozgás méretére vonatkozik, a célra. A messiás közvetítő, médium. A méta játék, ahol meg van határozva az alapvonal és a cél. A mítosz sem más, mint a földi ember istenítése, vagy az istenek halandókként ábrázolása. A misszionárius küldetésben, közvetítésben lévő ember, mint a médium, média. A töm(ik) szavunk is, egy határok közti lyukat temet, a tám sem más, mint az alap és a cél közti erősítő eszköz.

Mecsek01

Vannak persze olyan szavaink, amelynek elválasztása másként történik; ilyen pl. a meder (me-der) földtörés, akár a metró, mátka (má-tka, aminek jelentése nő, akiben már kötés van, vagyis eljegyezték vagy szerelmes) stb.

Látható, hogy az MT gyök jelentése egyszer egy határok közti területre, másodszorra ezen a területen végzett cselekményre válik szét. Nyilván esetünkben az első lehetőség nyílik meg, ezért a MECSEK név jelentése nagy valószínűséggel a mező széke, mezőszék, amely nem valószínű, hogy a jelenlegi megyére korlátozódik, sokkal inkább földrajzi határai lehettek, mint a Balaton, Duna, Dráva. A mező, ami fölé magasodik.

„A finnben a MAA ’föld, lakóhely’, az észtben MAA ’hon, ország, haza’, a vogulban és osztjákban MA ’hely, föld, vidék’. Kétségtelenül nagyon régi szó ez is, mert megvan a szumírban MA, MAT ’föld, ország’ értelemben, megvan a szíriaiban is MOT alakban ’föld’ jelentéssel és megvan az egyiptomiban is, ahol a Kr. e. IV. évezredtől kezdve megfigyelhetjük használatát.” (Baráth Tibor)

A magyar nyelv egy világos szerkezetű ősi nyelv, amely szinte minden nyelvet gazdagított több-kevesebb mértékben, s mint Teller Ede mondotta volt: “… új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” ezt kellene végre magunkévá tenni, mert az élet után a legnagyobb kincs a Földön.

dr. Lónay Gyula

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

7 című bejegyzés “A Mecsek nevének megfejtéséhez” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Sok hasonló erőltetett nyelvészkedéssel találkozunk- Különösképpen a “t” és az “s” erőltetett összeolvasása kirívó. 20 évig foglalkoztam a személy-és helynévanyagunk rejtelmeivel. Kevés reménnyel és kevés figyelemre számítva, de elküldöm, kellemes csalódáss reményáében.

  Kedvelés

  1. Mi a “lánykori” neved?
   Te csak élősködsz itt rajtunk azonkívül az éhvilágon semmi közöd a Magyarokhoz! A földkerekség jegyzett nyelvészei kivétel nélkül mind alapnyelvnek és semmi máshoz nem hasonlítónak írják le a magyar nyelvet!

   Kedvelés

 2. Meggyőződésem,hogy a földön a magyar az ősnyelv és ezt a magyarságon élősködők is tudják azért tagadják ilyen következetesen.
  H.B.

  „Aki embernek silány, az magyarnak alkalmatlan”

  “A magyarság egy emberi tartalom a szó igazi értelmében,ami bennünk kódolva van és működésbe lép,ha ezt befele fordulva megnyitjuk Mag-unkban.A tisztaság és a jó szándék vezéreljen bennünket magunk és mindenki javára! A magyarság és minden ember érdeke,hogy fejlődjön lelkileg,szellemileg és használja ki azt a nem túl hosszú időt,ami még rendelkezésünkre áll,hogy azok legyünk,akik valójában legbelül vagyunk. Merjünk igaz emberekké válni és akkor az egység magától megoldódik,mert működnek az egyetemes törvények.” (Wass Albert)

  Kedvelés

 3. Fantasztikus!!!! Nincs rosszabb vak, mint aki nem akar látni! Hogyan lehetnek olyan magyarok, akik elhiszik, tudomásul veszik, hogy a magyar nyelv csupa jövevényszavakból áll? Sikeres volt a sok évszázados agymosás, amit kaptak a magyarok kezdve az ovodától. Mindezek dacára van nagyon sok magyarul érzö ember, aki felfigyel a kutatásokra és nem nevezi “dilettáns”-nak azt a tudóst, aki újat felfedez,ellenkezöjét a szemellenzös, agymosott tudósnak.
  IGENIS A MAGYAR EGY ÖSNYELV!!!
  Remélem, hogy egyszer majd kiderül.

  Kedvelés

 4. Akit érdekel-és nagyon remélem,hogy sokan vagyunk!!!-érdemes olvasgatni Juhász Zsolt :A MAGYAR NYELV MINT ÚTIKÖNYV AZ ÉLETNEVŰ TÚRÁHOZ!!!!!! cimű, két könyvből álló művét.Bővebben olvasható a szerző honlapján :www.amagyarnyelv.hu
  Higgyék el MEGÉRI OLVASGATNI!!!!
  És Igen!!A magyar nyelv ŐSNYELV!!! Akinek pedig ez nem tettszik,az ne “használja”!-ez vonatkozik az első “hozzászóló”-ra IS!
  Őszinte Köszönet Lónay Úrnak ezért az irásért!!!
  Életünk végéig TANULUNK!!!!
  Évaanyu

  Kedvelés

 5. Szép megfejtést olvashattunk a Mecsekről és másról. A MEDVÉVEL kapcsolatban más a véleményem,. Rövid leszek. MED = MÉZ, ld Medok = mézes, Medvác = mézhelyi. Az -EVE lehet EVŐ, Így a medve= med-eve, azaz med evő. Tehát MEDeVE. A középső E valamikor kiesett

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.