A reformatus.hu tudósításának helyreigazítása ifj. Hegedűs Loránt ügyében

reformatus.hu hivatalos egyházi hírportálon egyoldalú, manipulatív tudósítás jelent meg az ifj. Hegedűs Loránt fegyelmi ügyében összehívott 2014. február 20-i egyházmegyei bírósági tárgyalásról.

A tudósításban azt állítják a szerkesztők – köztük van Csepregi Botond panaszos is – hogy: „a gyülekezet is készült a rendezvény megzavarására”, s csak a mondat második fele engedi sejtetni, hogy ezen állítás akár még jó szándékkal úgy is értelmezhető, hogy valójában az ünnepi megemlékező igei alkalom megzavarására számítottak az egyházközség részéről.

Arról már természetesen nem szól a tárgyalási tudósítás, hogy a demonstrálók előre fenyegetőztek, például a garázdaságért már több ízben is eljárás alá vont Dániel Péter Izraelből, kinek uszítására felülve jelent meg vasárnap istentiszteleti időben a templom előtti, Horthyval szemben Sztálint éltető, „mocskos reformátusok”-at skandáló posztkommunista horda.

A rendőrség helyszíni parancsnoka tanúvallomását úgy idézi a cikk jegyzője, hogy ne derüljön ki egyértelműen az olvasó számára, hogy az istentisztelet ellen demonstrálók közül kellett egy személlyel szemben folyamatba tett – tehát ma is zajló – rendőrségi eljárást foganatosítani, de arról viszont már egy szót sem szól, hogy a rendőrség helyszíni parancsnoka elismerte, hogy számtalan esetben kellett kizárólag az istentisztelet ellen demonstrálókat visszavezetni – az egyházközségi rendezőkkel szorosan együttműködve – a nekik kijelölt területre.

Hamis az a beállítás is, hogy csak a rendőrség segített az indulatok lecsillapításában az egyházközségi rendezőknek, valójában a helyszíni parancsok elismerte az egyházközségi rendezők törvénytisztelő közreműködését a templom ellen demonstrálók indulatainak féken tartó kezelésében.

Azt is elhallgatja – nyilván a „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!” parancsolat alapján – az egyházi honlap, hogy a kezdet kezdetétől nem tartották magukat az istentisztelet ellen tüntetők bejelentett demonstrációjuk néma jellegéhez (amit az istentiszteletre történő presbiteri és lelkészi bevonulást rögzítő felvétel-rész is bizonyít), s később „villámcsődületként” viselkedtek, s így elismerten kizárólag miattuk volt szükség rendőri erősítés kérésére, s a gyülekezet felé annak jelzésére, hogy a szoboravatás idején a templom előtti füves területre már ne menjenek, s utána minél hamarabb vonuljanak le az altemplomi szeretetvendégségre.

Arról sem szól a fáma, hogy a védelem egyébként jelezte, ha kell, videofelvétellel is megerősíti, hogy miként tárgyalt az egyházközségi főrendező a rendőrség képviselőivel a tüntetés esetleges feloszlatásáról, amire az istentisztelet zárásaként sorra kerülő szoboravatás gyors lebonyolítása miatt már nem volt szükség, amint fényképfelvételekkel is dokumentálta a keresztyén- és magyarellenes megnyilvánulásokat a templom ellen demonstrálókról az eljáró bíróság felé, köztük a hívek torkának elvágásával, s lelövésükkel fenyegetőző személyről készült fotókat is.

Ellenben Horváth György jogtanácsosi ámokfutásának újabb két üldözési mániába hajló rágalmát hangsúlyosan közli az egyházkerületi hivatalos honlap, mellyel ifj. Hegedűs Lorántot a tüntetők „előre történt lepocskondiázásával”, s akuruc.info hírportál „folyamatos publikációi útján való szerkesztésével” vádolja meg. Néma cinkossággal hallgatnak viszont Horváth György azon minősíthetetlen kirohanásáról, melyben ezen tárgyalás során ifj. Hegedűs Lorántot, mint hivatalban lévő református lelkészt lenácizta, Reiner Péter gyülekezeti tagot pedig dísz-zsidónak titulálta.

Csepregi Botond azon álságos hazugságának, mintha a Horthy-szoboravatáson nem lett volna szó a Kormányzó gyülekezet- és templomalapító szerepéről, tág teret biztosít házi-szerkesztősége, annak ellenére, hogy eredeti panaszbeadványában épp azt kifogásolta, hogy Horthyról az istentiszteleti jelleget szerinte háttérbe szorítva túl hangsúlyosan esett szó a hithős szobrát is felavató igei alkalmon.

Az az „apróság” sem kötötte le különösebben a tárgyalási tudósító figyelmét, hogy a védelem felvetésére érdemi válasz a bíróság részéről nem érkezett arra, hogy miközben Csepregi Botond panaszát már az előző tárgyaláson elutasították, mivel az egyházközség ellen nem nyújthatta volna be azt, aközben miként csatlakoztathatták Szabó István püspök panaszához, melyet törvény szerint biztosított észrevételezésre ki sem küldtek a panaszlott jogi képviselőjének, hogy annak alapján eldönthesse, panaszra, vagy hivatalból indult eljárással szemben kell-e megbízóját védelmeznie?

Ezek után már nem is csoda, hogy arra sem figyeltek fel a reformatus.hu oldalát szerkesztgetők, hogy Horváth György jogtanácsosi előterjesztésének elkészítésével meg sem várta a panaszlott jogi képviselőjének mégis törvényes  határidőn belül megtett észrevételét, anélkül nyújtotta be a lelkészt hivatalvesztésre ítéltetni kívánó, jogalap nélküli, szélsőségesen elfogult indítványát.

Kelt Budapesten, 2014. március 01-én, a tárgyalás hiteles szem- és fültanúinak közlése alapján.

ŐRÁLLÓ KERESZTYÉN SAJTÓFIGYELŐ 

6 című bejegyzés “A reformatus.hu tudósításának helyreigazítása ifj. Hegedűs Loránt ügyében” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Hegedűst lenácizni, Reinert le dísz zsidózni tények megállapítása. Sőt sen Hegedűst lekomcsizni is tény megállapítás.

  Káldi József

  Kedvelés

 2. Kaldi Jozsfet meg le zsidozni, lemagyargyülölözni is ténymegallapitas!

  A fenti kronika alapjan pedig ujfent mondom: Nincs mar a magyaroknak hazaja! A fourak Hungariaban a szemétek (elferditve: szemitak) es csatlosaik az arulok!

  Siralmas!

  Kedvelés

  1. Senior Hegedűs: mondta volt…mindezt:

   “Id.Hegedűs Loránt és a szocializmus…

   Az eredeti üzenet:

   idősb. Hegedus Lóránt 1970-es Április 4.ei hidasi református presbitériumi eloterjesztését:
   forrás:
   (Hegedűs Lóránt, 1970., presbitériumi ülésre készített előterjesztés, a Hidasi Református Egyházközség presbitériumi üléseinek jegyzőkönyvei)

   “Ez az ünnep a megmaradást és életet jelenti számunkra. A második világháború 55 millió halottjára gondolva minden egyes élet megmenekülésének
   csodájáért, s a háború szörnyű és véres pusztításának hazánk földjén való megszűnéséért mindig megújul bennünk a hála. – A személyes vonatkozáson
   túl látjuk azt is, milyen közel állt népünk a nemzethalál tragédiájához. E szörnyű látomás kínját átéreztük. ťÉs most elmondhatjuk, hogy a magyar ref.
   templomokban tiszta szívből fakadó hálaimádságot mondanak az emlékezés esztendejében azért, hogy ezt a népet, szívünkhöz forrott drága hazánkat
   Isten kegyelme megmentetteŤ, – halljuk és tanúsítjuk Zsinatunk lelkészi elnökének szavait. – Egyházunk életét is teljes megsemmisüléstől féltettük
   Isten megérdemelt ítélete folytán. És most új bibliafordítás és -magyarázat, új énekeskönyv és a szolgáló egyház megújító igei látása jelzik országos
   méretű egyetemes életünk folyamatosságát, melyen belül kis gyülekezetünk is újult lélekkel és akarattal dicséri Istenét áldozatosan megújított
   épületeiben, felékesített gyülekezeti termében, csendes, folyton épülő és szépülő otthonaiban és munkájával az emberek javára a világban. b) Ez az
   ünnep a szociális forradalmat s annak hívő igenlését jelenti nekünk. Ez előtt 25 évvel a hárommillió koldus országa voltunk s ennek oka egy megítélt
   társadalmi renden túl az egyház bűne is volt. Munkanélküliek megalázott serege, több gyerekes ipari és agrárproletárok családjaiban a betevő falat
   hiánya, a széleskörű analfabétizmus szellemi nyomora kiáltottak mindenek előtt és minden világosan látó emberrel együtt új társadalmi rend és igazság
   után. – És most mint fejlett mezőgazdasággal rendelkező ipari ország építjük a szocialista társadalmat, melyben egy gyerek sem éhezik, minden
   gyermek felnevelhető (a világon eddig egyedülálló gyermekgondozási segélyt különösen köszönjük!), méltó a munkás a maga jutalmára és aránylag igen
   olcsón jut el a kultúra, valóban forradalmi lendülettel és eddig elképzelhetetlen méretekben, népünk legszélesebb rétegeihez. Ebből az építő munkából
   szüntelenül részt kérünk és vállalunk a hitünkből folyó megbízhatósággal, áldozatkészséggel, szorgalommal és örömmel, a szeretet parancsa szerint. c)
   Ez az ünnep a békét, annak szakadatlan munkálását és az érte vívott küzdelmet jelenti számunkra. A szocialista társadalom csak békében építhető fel
   és győzelméhez világtávlatokban sincs szükség háborúra. Termonukleáris korszakban egy háború kirobbanása az emberiség pusztulását jelentheti.
   Atomháborúban elpusztult emberek nem védik a kapitalizmust, nem építik a szocializmust és nem imádkozzák a Miatyánkot! Isten elénkbe adja az
   életet és halált – és mi, Igéjének biztatására, az életet választjuk imádsággal, munkával, állásfoglalásunkkal, egész valónkkal. [–] A háborús tűzvészből
   való menekülés, a szociális forradalmi vajúdás és alkotás, a békéért vívott áldozatos küzdelem szenvedései és kivételes eredményei után bízón és
   megújult hűséggel induljunk a jövő felé, ünnepi határozattal csatlakozva az ünneplők seregéhez. [Határozati rész:] Presbitérium kifejezi ťegyházunk
   hálaadását hazánk felszabadulásáéért, a szociális társadalmi átalakulásért, 25 esztendő építő munkájáért, amely népünket a boldogulás útjára vezette.
   Hálát adunk Istennek azért a kegyelemért, amely egyházunkat népünk és a népek igaz ügye mellé állította. Kifejezzük a gyülekezet készségét arra,
   hogy a hívő református keresztyének teljes hűséggel részt kívánnak venni továbbra is abban a nemzeti összefogásban, amelynek célja a szocialista
   építés folytatása hazánkban, és a társadalmi igazságosságért, valamint a béke megőrzéséért folytatott világméretű küzdelem támogatása.Ť” (Forrás:
   Hidasi Református Egyházközség presbitériumi üléseinek jegyzőkönyvei.”

   (Hegedűs Lóránt, 1970., presbitériumi ülésre készített előterjesztés, a Hidasi Református Egyházközség presbitériumi üléseinek jegyzőkönyvei)

   A III/III-as Hegedus “elvtárs ” hamarosan a budapesti Szabadság téri református közösség élén “találja”

   Káldi József

   Kedvelés

  2. Zsidózz le nyugodtan, a deportálásomra még várnod kell…futurista, aki oly gyáva vagy, hogy még a neved sem mered leírni amíg a JOBBIK hatalomra nem kerül, azután meg megint nem…:) . A nyilas csőcselék is ilyen gyáva volt éppen, Radnóti Miklós _ ő egy magyar költő volt 8. osztály magyar (!) irodalom ” Nem tudhatom…talán még te is olvastad.._ nem volt eléggé magyar a házmester Dunyhás tesvér körzetvezetőnek…és tarkón lőtték, ebből kifolyólag.

   Káldi József

   Kedvelés

 3. Íme egy másik református ..nem csoda:

  Tőkéczki jó lesz?

  “A marxizmushoz valo eljutasnak ket feltetele van: 1. szubjektiv-egyeni erdeklodes, minoseg, lehetoseg: a, gondolati azonosulas b, erzelmi azonosulas 2. intezmenyes formak, modszerek, lehetosegek: a, iskolai keretekben b, ‘kozeleti’ keretekben A ket feltetel kozul az elsot fontosabbnak tartom, mert ez az utobbiak meglete nelkul is elvezethet valakit a marxizmushoz, mig az utobbi az elobbi hianyaban legfeljebb ‘kameleonokat’ nevel.” “A marxizmushoz vezeto legfontosabb tenyezo, a tarsadalom iranti erdeklodes – makro es mikro szinten egyarant – a vilagban lepni kezdo serduloknel eleve adva van.” “[…][a marxizmussal valo] erzelmi azonosulasnak […] oriasi nehezsegei vannak: tarsadalomtortenetileg rovid tavon kiirthatatlanul meg meglevo eloiteletek, 25 ev sulykolt antikommunizmusa, a vallasossag eros nyomai a szokasok szintjen, tovabba a sztalini torzulasok szomoru emleku gyakorlata vagy az uj individualizmus kispolgari jelensegei stb.” “Atalakulo kornyezet (ez leggyakrabban bomlo csaladi kereteket jelent), eltunt szent, etikai tilalomfak, akceleracio, kornyezetszennyezodes, eroszak es tarsadalmi emlekezet (Trianon, Horthy-rendszer, fasizmus stb.) mind-mind olyan tarsadalmi, tudati elemek, amelyeknek felerosodve van szerepuk egy a szocializmus viszonyai kozott varosiasodo (nemely retegben ‘polgarosodo’) tarsadalomban. Mindezek az elemek pedig a marxizmus mint filozofia, illetve a hozza kapcsolodo ideologia ellen hatnak.” “[…] az utobbi idoben a fiatalok vallasi erdeklodesenek novekedeset lathatjuk. Persze – ez ismet csak egyeni velemeny – nem mely, nem vegiggondolt ez a vonzodas. A massag, az egyeniseg kereseset jelenti. Azt hiszem, Lukacs Gyorgy kategoriaja, a ‘vallasos ateizmus’ jol illesztheto lenne erre a jelensegre.” “Ugyanitt emlithetnem meg a nacionalista hangulatok ujabb jelentkezeset. Vilagszerte eszlelheto tendenciakrol van szo persze, de nem magyar sajatossagok nelkul. Tortenelmunk eme rakfeneje is alkalmasnak latszik vilagnezeti alapozasra. Veszedelmet fokozza, hogy sajnos Europaban nehany helyen szinte hivatalos partfogasban reszesul. A ‘nemzet’ most [a szocializmusban] nem kapcsolodik ‘lejarathatoan’ a politikahoz. Ez a nem hivatalossag teszi eppen vonzova, kiprobalandova.” “A formalis igazsag nem tanit minosegi kulonbsegre. S igy a szamonkeresnel visszakapott hibatlan definicio is csupan csak format jelent, nyelvi panelt – az etikai elkotelezettseg hianyaval. Az ilyen igazsagok futasi ideje pedig nem maguktol, hanem a kulso vilag konfliktusaitol fugg – az elso krizispont felbontja oket az egyeni erdek, a kenyszer legkisebb jele es neha a belatas kovetkezteben. A marxizmus igazi eselye a nem formalis meggyozesben van.”

  Tőkéczki László 1978/2 Kritika..:O)

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.