Kérdések a készülő alkotmány kapcsán legitimitásról, államformáról, alkotmányozási jogról – dokumentumok alapján

Miközben a kétharmad(?) alkotmányoz valódi Alkotmányozó Nemzetgyűlés nélkül, mi, akik többször és több helyen kifejtettük álláspontunkat ennek a hamisságáról, továbbra sem jeleníthetjük meg szavunkat a Nemzet nagy nyilvánossága előtt, véleményünket, álláspontunkat ebben az alapvető nemzeti kérdésben lényegében erővel hallgattatják el, bolsevista módon.

Milyen ellentmondásos, ugyanakkor mégis sajnos mennyire sorsszerű és a korábbi kommunista-kádárista-rákosista időszak folyamánya az a jelenség, amit egyszerre képvisel ebben a kérdésben az úgynevezett alkotmányozási folyamat két előretolt figurája Szili Katalin és Szájer József. A két elvileg korábban ellentétes oldalon álló politikus, most nagyszerűen kiegészíti egymást, beleröhög a Magyarság képébe és alkotmányozóként tetszeleg (na jó, Nemzeti Konzultációs Testület). Ha csak mindössze ez Önnek, kedves Olvasó nem alapjában visszatetsző és nem gondolkodik el rajta, akkor bizony Ön nagy agymosáson esett át.

Kedves Olvasónk, Dr. Kollár Lajos jogász hozzánk eljuttatott írásában csupán idéz és kérdez a készülő alkotmány legitimitásával kapcsolatban. Mégpedig nagyszerűen.

 

Mindszenty József: „EMLÉKIRATAIM” idézet:

(Megjelent az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1989 kiadásában)

– 249. oldal: „A köztársaság bevezetéséről szóló törvényjavaslat ellen valóban óvást emeltem. Ehhez azonban a törvény életbelépése előtt nekem is, mint minden magyar állampolgárnak megvolt az alkotmányban s az alaptörvényekben biztosított jogom. Alaptörvényeink szerint, amelyek bármely elfogadott törvény alkotmányos úton való megváltoztatását engedélyezik, még ha ma is bárki alapítana olyan politikai pártot, amely a köztársaság helyett a királyság visszaállítását tűzné ki célul, feltéve, ha valóban demokratikus államban és jogrendben élnénk.”

– 308. oldal: „Az 1956-os szabadságharc alatta Nagy Imre kormány, amelynek Kádár János is tagja volt, az igazságszolgáltatáson esett sérelmet is orvosolni akarta, amikor a Mindszenty – perről így nyilatkozott: A magyar nemzeti kormány megállapítja, hogy 1948-ban Mindszenty József hercegprímás ellen emelt vádak minden törvényességet nélkülöztek. Ennek értemében a hercegprímás ellen történt összes intézkedések megsemmisülnek és a hercegprímás minden eddigi polgári és egyházi tisztségét felveheti és szabadon gyakorolhatja.”

Tehát érvényben van a HRCEGPRÍMÁSI VÉTÓ, 1956 után is!

Kovách Aladár: „Archívum Hungaricum, A Mindszenty-per árnyékában” című, 16O oldalas kiadványa, amelyet a szerző Innsbruckban szerkesztett és adott ki, 1949-ben. Külföldre csempészett Dokumentumok, Pásztorlevelek, Rendőri utasítások, jegyzetek közreadásával. A kiadványban találhatók azok a dokumentumok is, amelyek rávilágítanak arra, hogy hogyan keletkeztek a jelenlegi és Mindszenty József Hercegprímás által még idejében megvétózott, tehát ma is jogtalanul létező politikai rendszer igazi „közjogi” alapjai.

1945 szilveszterén a Hercegprímás a következő átiratot intézi Tildyhez (idézet a fenti kiadványból):

„Miniszterelnök Úr!

Hivatalosan ugyan nem kaptam erről eddig tájékoztatást, de mert a hír komoly helyen is erősen tartja magát, kénytelen vagyok rá kitérni, és amennyiben való alapja lenne, a terv ellen súlyos okokból óvást emelnék.

Úgy értesülök, hogy a nemzetgyűlés a közel jövőben napirendre szándékozik tűzni az alkotmányreformokat, köztük a köztársaság behozatalát, az ezeréves magyar királyság megszüntetésének tervét. Ha ez a hír megfelel a valóságnak, ha nem is kaptam erről hivatalos tájékoztatást, a magyar prímások több mint 900 éven át, állandóan gyakorolt közjogi tisztéből folyóan óvást emelek eme tervek ellen.

Mindszenty József s.k.

hercegprímás, esztergomi érsek

1945. december hó 31.-én”

A Hercegprímás az átiratot a mellékelt levél kíséretében megküldi Varga Bélának

„VARGA BÉLÁNAK, A NEMZETI FÖTANÁCS TAGJA.

Megküldöm csatoltan Nemzeti Főtanácsi Úrnak a Miniszterelnök Úrhoz a hír szerint tervezett alkotmányreformok kapcsán intézett átiratomat.

Bizalmas.

Nagyságos és Mélyen Tisztelt Kanonok Úr, Nemzetgyűlési Képviselő Úr!

Nagyságod ismételten irányítást kért tőlem, minő álláspontot foglaljon el az időszerű kérdésekben. Elérkezettnek látom az időt, hogy a jelentős fordulónál tájékoztatást adjak. Nagyságod sohasem kötelezte el magát a köztársaságnak, ellenben a király őfelségétől fogadott el megbízatást. Ehhez képest Nagyságod csak a király oldalán állhat és pedig a dolog természete szerint nyílt kiállással, a másik gondolat időszerűségének hirdetésével és az ezt valló tábor határozott támogatásával.

Különben november 16.-án ezt az álláspontot foglalta el előttem a Nagyságoddal nálam megjelent miniszterelnök úr is.

Az a gondolat, amely uralomra tör, szemben áll az ezeréves magyar alkotmánnyal, még tovább sorvasztja önállóságunkat.

M.J.”

És a legrövidebb időn belül megy a válasz Varga Béla levelére:

„Nagyságos és Főtisztelendő Kanonok Úr, Képviselő Úr!

Január 2.-i levelére a következőket jegyzem meg: Az államforma kérdésében komoly fellépés kellett volna. Ezt nem láttam sehol. Nemcsak kezdeményezést nem mutattak fel a leghivatottabbak, de még a világiak kezdeményezésének a támogatását sem látom. A közéletben az elvekért való komoly kiállás szükséges, nem a mentegetődzés. Eddig azt hallottam Nagyságodtól, hogy viszi a pártot. Most azt látom, hogy a párt magával ragadja a papságot is.”

Pásztorlevél, Esztergom, 1945. október 18.-án:

„Az ember értékéről, a lelkiismereti szabadságról, az újabb terror jelentkezéséről. Ellenállni!… Az igazi demokrácia alappillére, hogy sértetlen természetjogi elveket ismer el, melyekhez soha semmiféle emberi hatalomnak erőszakkal nyúlnia nem szabad… Az igazi demokrácia a lelkiismereti szabadságot, a szülök jogait, a munkásnak szabad egyéniséggé kialakulását, a munka rabszolgaságának megtörését írja zászlajára… A földosztásnál pártpolitika érvényesült és katonáink is kimaradtak a földosztásból…

Mindenfelé azt látjuk tehát, hogy az alapvető jogokat vetik meg s a társadalom leghatalmasabb pilléreit, az erkölcsiséget és az igazságosságot semmibe veszik… A rendőrségünk pedig ugyanakkor papokat tart fogva szentbeszédeik miatt és védtelen polgárok internálására rendezkedik be… Titeket pedig, Kedves Híveink, felszólítunk, hogy fontoljátok meg szavainkat, s a választás alkalmával adjátok szavazatotokat arra a jelöltre, aki az erkölcsi tisztaság, a jog, az igazság és a rend érdekében fog síkra szállani s képes lesz küzdeni e jelenlegi szomorú állapotok visszaélései ellen.

Ne rettenjetek meg a gonoszság fiainak fenyegetéseitől. Könnyebb egyszeri fenyegetést kiállani s elszenvedni, mint rálépni arra az útra, ahová meggondolatlan s lelkiismeretlen emberek csábítani akarják a magyarságot. Az erőszak és a zsarnokság annál nagyobb lesz, minél kevesebb ellenállásra talál…Ne feledjük a súlyos figyelmeztetéseket, ne feledjük és vonjuk le a következtetéseket. Magyar édesapa, magyar katolikus édesanya, aki felelősséget érez gyermekei lelki tisztasága, földi és örök boldogsága iránt, nem habozhat a választások előtt. Csak olyan jelöltre adhatja szavazatát, aki emberileg szólva kezességet nyújt, hogy ilyen világ, ilyen szellemiség, ilyen eltévelygések többé nem ismétlődnek a magyar földön. Ámen.”

A Magyar Püspöki Kar 1948. november 3.-án a „felbecsülhetetlen apostoli munkáért hálás köszönetét fejezte ki Őeminenciájának. Ugyanakkor annál nagyobb megütközéssel és szomorúsággal látja a katolikus hívek tömegeivel együtt azokat a méltatlan támadásokat, amelyek öt különösen a sajtóban, rádióban, gyűléseken rendszeresen érik. Amikor a Magyar Püspöki Kar a vallási és szabadságjogok nevében is felemeli szavát a támadások ellen, biztosítja Őeminenciáját bizalmáról, együttérzéséről az Egyház a Haza és a magyar népünk ügyéért folytatott munkájában teljes egységben összeforrva vele azonosítja magát.”

A Magyar Hercegprímás Levele, amelyet letétben hagyott, letartóztatása pillanatában vált időszerűvé. Akkor írta ezt a levelet, amikor látta, hogy titkárát Dr. Zakar Andrást valami vegyszerrel kezelték a börtönben, és amikor kiengedték, tánclépéseket lejtve járt és állandóan nevetett.

Ezt Dr. Zakar András többször kihangsúlyozta. A Hercegprímás kézirata az utolsó üzenet volt a püspöki karnak. Ez a zseniális négy mondat üzenet a mai napig.

„1. Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben.

2. Nem mondok le érseki tisztemről.

3. Nincs vallani valóm, és semmit sem írok alá.

4. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyengeségének következménye s azt eleve semmisnek nyilvánítom.”

Az első pont nyilván arra a szovjet vádra vonatkozik, hogy a Hercegprímásnak a nyugati szövetségesekkel kapcsolata volt. Valóban, a nyugat öt tekintette a magyar államfőnek, mert Truman és Churchill tisztában voltak a Történelmi Magyar Alkotmánnyal. A szovjetek kiszorításának Közép-Európából és ezért a Hercegprímás támogatásának kérdése a nyugat szempontjából kulcskérdés volt. Mint szuverén államfőnek, a Hercegprímásnak joga volt bárkivel tárgyalni az ország függetlenségéről. Ebben a tekintetben pontosan annyi joga volt, mint bármelyik megkoronázott magyart királynak.

A második pontban pontosan megvédi az első pontban foglalt tényeket, illetve a Magyar Történeti Alkotmányból következő államfőként Magyarországon betöltött helyét. A Hercegprímási tisztségtől, pedig a pápa sem foszthatta meg. Mint szuverén államfőnek, neki semmi tárgyalnia valója a szovjet belügyesekkel és az AVH-val nem volt, ez áll a harmadik pontban.

És mégis, van kiút. A Hercegprímás megmutatta az utat, amikor minden erőszakkal szemben hajthatatlan maradt.

„Szent István népe vagytok. Az Ö nemzetnevelő tanításán a magyar nemzedéksorok magyar folytatását szaporítsátok.

Budapest, 1948. szept. 1.

Aláírás: Mindszenty József s.k.

bíboros hercegprímás, esztergomi érsek.”

Fentiekből következik, hogy ma Magyarországnak nincs legitim államformája, nincs legitim törvényhozása, nincs legitim kormánya?

Továbbá az is következik mindebből, hogy nincs, aki legitim módon módosítani tudná az alkotmányt, illetve új alkotmányt alkothatna?

Mindebből következik, hogy csak, és kizárólag az 1944 márciusát megelőző hatályos törvények szerint lehet módosítani az alkotmányt, vagy új alkotmányt elfogadni?

Kérdés, hogy akkor mik voltak az alkotmánymódosításra vonatkozó szabályok?

Erre talán dr. Zétényi Zsolt tudna precíz, és jogilag megalapozott választ adni.

Kérdés, hogy a parlament által elfogadni, és megszavazni tervezett „új” alkotmány mennyire lesz legitim?

Egyáltalán kérdés, hogy Magyarország államformája valóban köztársaság? (már értve ez alatt, hogy legitim-e ez az államforma?)

Kérdezi:

dr. Kollár Lajos

jogász

Nemzeti InternetFigyelő


Kapcsolódó: Dr. Bene Gábor zseniális Kossuth-téri beszéde


5 című bejegyzés “Kérdések a készülő alkotmány kapcsán legitimitásról, államformáról, alkotmányozási jogról – dokumentumok alapján” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Erdekes kerdesek vannak a fenti iras vegen.Nehez eligazodni egy alkotmanyjogban nem halandonak.
  Kerestem a neten,es talaltam olyat,mit meg en is erthetek.

  “MIÉRT LESZ BUKÁSRA ITÉLVE A FIDESZ-FÉLE PÁRT-ALKOTMÁNY?

  Az alábbiakban láthatjuk, hogy az Árpád vezér államától kezdve – mert ez volt az első magyar állam – , a több mint ezer éves történelmi alkotmánynak mik voltak az összetevői. Első Szent István király a korabeli viszonyoknak megfelelő írott alkotmányt hozott létre, amely nemcsak az államra és egyházra, hanem a Szent Korona állam tagjaira is maradandó szabályozást hozott létre, az isteni, a természetjogi, a hagyományjogi törvények alapján és a magyarok országát Mária Országának (Regnum Marianum) nevezve a Szent Koronát nem viselte, hanem felajánlotta Szűz Máriának. Ez a történelmi és közjogi hagyomány élt 1944 végéig, amíg a zsidókommunista uralom meg nem kezdte terroruralmát Magyarországon. A közjogi jogfejlődés a későbbi századokban ugyan bővítette és kiterjesztette a magyarok jogait, de a Magyar Törvény összetevői mit sem változtak ezen idő alatt és éppen ezek az elemek adták meg a szilárdságát és maradandóságát.
  ISTENI TÖRVÉNYEK
  A katolikus lexikon szerint ez alatt értünk minden igaz és helyes törvényt, amely tiszteli a természettörvény, az emberi személyt, s annak szempontjait becsületesen képviseli. Az ilyen törvény közvetve vagy közvetlenül Istentől származik. Magyarra lefordítva ez a Teremtés törvénye, mivel az ember is ennek a hatalmas teremtésnek csak a része. Tehát ez az isteni törvény áll a legmagasabb fokon és már Szent István törvényei is erre hivatkoztak, ebből indultak ki. A magyar történelmi alkotmány is erre épült a további századokban.
  TERMÉSZETI TÖRVÉNYEK
  Ez alatt az anyagi, természeti, csillagászati, fizikai, kémiai és biológiai törvényeket értjük, amelyek szintén a Teremtéssel vannak összefüggésben, az ember csak tudományos módszerekkel ezeket tanulmányozhatja vagy részben megfejtheti. Tehát a történelemi alkotmányba ez is beépült mindig.
  SZOKÁSJOGI TÖRVÉNYEK
  Ezek alatt a több ezer éves magyar szokásokat értjük, amelyek több ezer év után is áthagyományozódtak a mai nemzedékekre. Ez alatt értjük a magyar nyelvet, a magyar történelmi, néprajzi, életmódbeli, művészeti szokásokat, amelyeket több ezer éve szintén felhalmoztunk a magyar kultúrában. Bár ezeket az ősi szokásokat sokszor nem írták le, de a néphagyomány alapján ez mindig fennmaradt és ezeket mindig tiszteletben tartották. Ez is beépült a a történelemi alkotmányba, amikor erre már Szent István, az Aranybulla vagy Werbőczy Hármaskönyve is számos helyen hivatkozott.
  EMBERI TÖRVÉNYEK
  Ez alatt általában azokat a törvényeket értik, amelyek összhangban vannak a fenti három törvénnyel, mert így, együtt érvényesek csak, az emberi törvények. Az emberi törvények, az írott alkotmányok csak akkor érvényesek, ha ezekbe szervesen beépülnek, azokat áthatják az isteni, természeti, szokásjogi törvények. Ahol az államvalást nem dobták el, ott ez a törvénykezés könnyebben érvényesült. De nálunk 1918-1919-ben történt meg először az, hogy a Károlyi-féle patkányköztársaság az egész korábbi ezer év Magyar Törvényét és államformáját kidobta és megkezdték a magyarellenes zsidóterrort. 1945-ben aztán a szovjet megszállás alatt ugyanezt folytatták. Ennek jelképes formája volt az 1949-es XX-as törvény, a Sztálin-i alkotmány, amelyet az 1935-ös szovjet istentelen alkotmányból másoltak le. Ennek lényegi tartalmát 1989-ben is átvették és most 2011-ben ezt az alkotmányt akarja a Fidesz-kormány úgy átpofozni, hogy a cionista érdekeknek az maximálisan megfeleljen.

  A FIDESZ A KOMMUNISTA ALKOTMÁNYT
  CIONISTA ALKOTMÁNNYÁ AKARJA VARÁZSOLNI
  A tákolmányuk előszavában a hivatkozások a magyar történelemre, a kereszténységre és a Szent Koronára csak üres szemfényvesztések, hiszen ezen fogalmak tartami követelményeit eldobták, semmibe vették. Gyakorlatilag most az történik, hogy megint a magyar nemzet feje fölött hoznak egy törvényi szöveget, amelyet a magyar nemzet SOHA NEM FOG ELFOGADNI. A Fidesz valóban elmondhatja magáról, hogy sikerült nekik egy párt-alkotmányt csinálni, amely igen rövid életű lesz…Valószínű, hogy a Fidesz tákolmánya három fő részből fog állni, amely nyíltan megtiporja a magyar ősiséget, a magyar függetlenséget, s ez az alkotmány azért kell nekik, hogy a cionista érdekeket írásba foglalják. Teszik ezt úgy, hogy a magyar társadalmat gyámoltalan kiskorúnak tekintik. Feltételezhető, hogy tákolmányuknak lesz egy bevezető szövege, az csak egy porhintés, mert az abban foglaltaknak semmiféle jogi következményei nem lesznek. A fő szöveg a kommunista alkotmány átszabása lesz, amivel sokakat majd megtévesztenek és a harmadik rész lesz az EU-ból átvett cionista alkotmányszöveg. Ezt aztán a Fidesz megszavazza saját magának. A viharok majd utána kezdődnek.”

  No,azert ez erdekes,mert en mindig tudtam…mivel vagyok…..azonos…

  “Semjén Zsolt (KDNP) azt mondta a Hír-TV-ben, hogy a Fidesz alkotmánya fog “azonosságot adni a magyaronak”, hogy megtudják hogy kicsodák……..”

  “MÁRCIUS 11 – KIRUGTÁK A TÖRTÉNÉSZT A HM-BŐL
  ELVI OKOK MIATT KÜLDTÉK
  EL A NEVES TÖRTÉNÉSZT

  Tóth Zoltán Józsefet, a neves Szent Korona szakértőt és történészt, eddig a HM államtitkári minőségben alkalmazta, de most elküldték “elvi okok miatt”. Az RTL jelentése szerint ezek az elvi okok az alkotmánnyal kapcsolatos nézetei miatt történtek, hiszen TZJ (képen) a Szent Korona Törvény következetes képviselője volt évek óta. Azért az bámulatos, hogy a közel tíz hónapos hivatali ideje alatt egyetlen egyszer sem szerepeltették tévében, nem engedték megszólalni az alkotmánnyal kapcsolatban. Egyszer sem szólalhatott meg a nagy nyilvánosság előtt a történelmi alkotmányunk érdekében. Igaz, egyetlen műsorban azért szerepelt még tavaly nyáron, egy igen rövid ideig. Mindenki előtt bizonyosságot nyert az, hogy:
  A FIDESZ-KORMÁNY RETTEG A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÉNYEKTŐL!
  Már pedig a történelmet nem lehet betiltani és amit most lehazudnak a Fidesz részéről, az annál nagyobb erővel fog a felszínre törni a közeljövőben. Bővebben erről a témáról a SZENT KORONA TÖRVÉNY című blogban.”
  http://elhallgatotthirek-hungariannews.blogspot.com/search/label/ALKOTM%C3%81NY

  Kedvelés

  1. “….1222. az Aranybulla, melynek XXXI. Cikkelye kimondja az ellenállási jogot, melynek értelmében a Szent Korona iránti hűség arra is kötelezi a nemességet, hogy szálljon szembe a királlyal, ha törvénysértést követ el.

   A magyar korona-eszmei leginkább az angoloké hasonlítható, bár az angoloknál nem alakult át közjogi tanná, szerencsésebbek lévén történelmükben, mivel nem kerültek olyan tragikus, fenyegetett helyzetekbe, mint mi magyarok. Mégis mind a mai napig őrzik és érvényesítik.
   Mi miért nem tesszük ugyanezt?! Miért nem akarták politikusaink, hogy ősi alkotmányunkat vigyük magunkkal az EU-ba, mely védte érdekeinket ellentétben a sztálini ránk kényszerített, idegen, majd toldozgatott, foltozgatott kiüresített “alkotmánnyal”, melyből a rendszerváltást követően elsőként a nemzeti tulajdon fogalmát tüntették el!?

   1944. márciusától 1990-ig Magyarországon a törvényes jogalkotást idegen hatalmak megszállása lehetetlenné tette. Korábban 1687-ben, 1791-ben, 1867-ben és 1920-ban helyreállították a jogfolytonosságot. Ezt kellett volna tenni 1990-ben is.
   Nagyon fontos lenne, hogy törvényhozóink felismerjék, hogy a Szent Korona és tana a magyar nemzet fennmaradásának, létének alap-biztosítéka. Bár tartalma koronként változott, mindig önvédelmünket szolgálta, és azt sugallta, hogy a magyar nemzetnek a legnehezebb helyzetekben mit kell cselekednie. ”
   http://www.blogtopsites.com/outpost/17788fa5498f747e53adbad8672567e9

   Kedvelés

 2. Ez már röhej! 263 hazaáruló kapar össze egy törvény halmazt, és elnevezi alkotmánynak.

  Kedvelés

 3. Tóth Zoltán Józseftől itt egy 2009-es, ECHO tévés előadás a Civil Akadémia sorozaton belül. Teljesen közérthetően mondja el nem csak a szent korona tan alapjait, hanem felvázolja a jövőt is. ” http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=66&v_id=1030
  Ezen kívül Gulyás Gergelytől (fidesz:-D) hallottam, hogy az új alkotmányt? úgy hozzák létre, hogy a demokratikus jogállamiságot 1989-től eredeztetik. Szóval ’89-ben jön egy váltás, ami jogfolytonos az elődjével. Majd szétlopják illetve hagyják szétlopni az ország vagyonát. Utána 2011-ben hoznak egy új alkotmányt amiben kijelentik, hogy a ’89 előtti állammal nem jogfolytonosak, de az az utánival már igen. Azon kívül, hogy ez önmagában is fából vaskarika, így akarják törvényesíteni a törvénytelent, vagyis a mértéktelen eladósítást, a közvagyon eltüntetést és a többit. Tisztán látszik a fidesz-emeszpé közös forgatókönyv alapján végzett munka. A hosszú távú megtervezettséget az is mutatja, hogy törvény írja elő, hogy alkotmányozni csak 4/5-ös többségi egyetértéssel lehet, de ezt a törvényt 2/3-al lehet módosítani. Mintha arra készült volna az egész, hogy a ballib ámokfutása után úgy behülyül a nép, hogy biztosan lesz 4/5-öd, de ha ez mégsem jönne össze, akkor lehet 2/3-al is.

  Kedvelés

 4. A tegnapi “vitanapot” megnézve egyszerűen,és egy szóval lehet jellemezni azt a fajta “szolgálatot”,amit a parlamenti képviselők-mint megválasztott képviselők!!!-“felelősen tettek”: GYALÁZAT!
  Állitólag “alkotmányoznak”,miközben alig lézengtek talán 30-an,jóhiszeműen 50-en!!!!a “vitában”.Ez az Ő nagy felelősségük,és szolgálatuk-ami szóban megnyilvánul,de mindenkit a TETTE minősit!

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.