Választás! – Változás Magyarországon?

Közeledik a választás napja, a magyar nép az istentelen kommunizmus igájától szeretne megszabadulni, amely még mindig uralkodik Magyarországon.

A régi pártok időt, pénzt, fáradságot nem kímélve elkezdték az ígérgetés, a hazugság hadjáratát, hogy a félrevezetett emberek szavazatát megszerezzék. Vannak józan gondolkozású személyek, akik a saját tapasztalatukból tudják, hogy amíg a kommunisták és kiszolgáló ügynökök és azok utódai vezető pozíciókban vannak, addig nem lesz jobb élet az országban. Erre bizonyíték az elmúlt húsz esztendő.

Nem ez az első próbálkozás, hogy a magyar nép meg akar szabadulni a kommunistáktól. Húsz évvel ezelőtt „rendszerváltozás” volt, vagyis névváltozás. Az elvtársakból urak lettek, a párttitkárokból vezérigazgatók, polgármesterek, az ÁVO-sokból rendőrtisztek, a besúgó papokból békepapok, püspökök. Magyarország a Sátán megszállása alatt van, ott van az egyházaknál püspöki palástba bújva, Debrecenben, Ontarióban. Ők jól kiszolgálták a kommunistákat, tehát megérdemelnek egy zsíros püspöki állást 18 évig. Bölcskeit és Szabó Sándort nem kellett megválasztani, Ők megválasztották magukat csalással, megbecstelenítették az egyház törvényeit. Nem csoda, hogy a hívők elhagyják a templomot, mert ahol hamis papok, püspökök prédikálnak azt az Isten is elkerüli. A hamis püspökön nem segít az ima, az átok szállt rájuk, amiért megszegték fogadalmukat, s nem az Istent, hanem a kommunistákat, a sátánt szolgálták. Örökös szégyenfoltjai a Magyar reformátusoknak.

Ha Magyarországon jobb jövőt akar a nép, a templomokból kell kiűzni a sátán szolgáit. Követni kell Jézus példáját, aki korbáccsal verte ki az oda nem való üzletelőket. Ha nem tisztítjuk meg az egyházakat a kommunista ügynököktől, Antikrisztusoktól, hiába szavaz a nép 60%-ban a Fideszre, ott lesz az ország ahol 1996-ban volt. Magyarországon csak az Isten segíthet. Kövessük tehát Jézus útját.

Fel tehát, Drága Jézus zászlaja alá. Zengjen ajkunk, hozzá esdjünk győzedelemért.

Az alanti Felhívást a Keresztény-klub közleményéből vettük át.

Kár, hogy erre az egyházak nem gondoltak.

Felhívás imádságra!

Mint ismeretes a köztársasági elnök Április 11- re tűzte ki a soron következő parlamenti választások első fordulóját. Aki szereti ezt az országot, és a benne élőket, annak nem lehet közömbös, hogy mi fog történni ezeken, a meghatározó napokon. Ha csak követjük az eseményeket, vagy sóhajtozunk, azzal nem érhetünk el semmi eredményt. Elébe kell mennünk a dolgoknak, ha változást akarunk, ha Isten jó tervét, megvalósulva szeretnénk látni. Vértezzük fel magunkat azzal a gondolattal, hogy igenis van lehetőségünk a helyzet megváltoztatására!

Emlékeztetlek Titeket arra, hogy mikor Isten az Ő jó tervét eltökélte, akkor kiválasztott egy férfiút, Dánielt arra, hogy imádkozva keresse a Mindenható arcát és akaratát. (Dániel 9: 3) „És orcámat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem Őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákruhában és hamuban.” „Azokon a napokon én Dániel bánkódtam három egész hétig. Kívánatos ételt nem ettem, húst és bort sem vettem számba, és meg sem kentem magamat, míg el nem telt a három hét”. (Dán. 10,:2-3 )

Az idézett és megjelölt Igékből kiderül, hogy az odaszánt imádság kezdetekor, egy szózat támadt a Mennyben (9: 23), majd egy szellemi harc indult el a magasságban, ami három hétig tartott (10: 12-14). Ez a harc Gábriel és Mihály főangyalok, és a velük harcoló mennyei seregek győzelmét eredményezte, a gonosz sátáni erők felett.

Hiszem, hogy most is a „magasságban” fognak eldőlni a dolgok, ahogy az efézusi levél 6. rész 12. verse is írja: „Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak”. Megerősíti ezt a következő Igeszakasz:. 2 Kor. 10: 3-5 „Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. Lerontva okoskodásokat, és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett”.

A fentiek értelmében imára hívok fel minden hívőt, de legfőképpen a közbenjárókat, hogy vértezzük fel magunkat az Úr által felkínált fegyverekkel, és kezdjük el a szellemi harcot országunk megváltozásáért! Imádkozzunk azért, hogy tisztuljon ki Magyarország felett a szellemi légkör, és az emberek szabaduljanak ki a sátán befolyása alól, minden okkult kötelékből, sámánizmusból, és ősi magyar pogány kultuszokból! Adjon az Úr istenfélő, becsületes, nem önmagukat legeltető, nem hatalomra vágyó és uralkodni akaró, hanem a Hazát szolgálni kész vezetőket ennek az országnak, akik nem pénzsóvárak, akik az Igazságot képviselik!

Imádkozzunk olyan vezetőkért, akiknek van erkölcsi tartásuk, akik példaként állhatnak, a jövő nemzedéke előtt, akik kiegyensúlyozott családban élnek, jó példák a házasság, a gyermeknevelés területén. Kérjünk olyan vezetőket, akik nem sodródnak az „árral” és nem törődnek bele az erőszak növekedésébe, a lakosság elszegény-edésébe, az ifjúság elzüllésébe, akik nem támogatják a melegházasságokat, a drogok legalizálását, és nemzetünk önpusztítását, gondolva a sok millió megölt magzatra.

Imádkozzunk azért, hogy bölcs vezetői legyenek az országnak, akik jól „sáfárkodnak” a magyar emberek tehetségével és szorgalmával, akik új munkahelyek létrehozásán munkálkodnak, javítva az emberek megélhetésén, hogy ki-ki a képességei szerinti becsületeses munkájának élvezhesse a gyümölcsét! Legyen újra becsülete a munkának, hogy ne az ügyeskedők, és csalók paradicsoma legyen országunk! Péld. 14: 34 :„Az Igazság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a népeknek”. Vezessen bennünket a Szentlélek igazi és őszinte bűnbánatra, hogy a magyar nép forduljon el a bálványaitól, és forduljon oda Jézus Krisztushoz, az Isten Fiához, kiáltson kegyelemért, hogy eljöhessenek végre a felüdülés napjai az Úrtól! Az Úr már nagyon várja, hogy ezt mikor fogjuk megtenni?

Országunk felemelkedésének kulcsa, az Úrhoz való őszinte megtérés, és az Ő nevének segítségül hívása. Legyünk ebben minél többen társak! Vezessen az Úr győzelemre bennünket, hogy az Ő jó terve megvalósulhasson országunkra nézve. Isten szereti a magyar népet, és kész arra, hogy megáldja!

Cegléd, 2010 január hó   Nyeste Ferenc OIH vezető.

Nyugati Magyar Egyház

Nemzeti InternetFigyelő