Kettős keresztet ugyan nem állíthatott, de helyi lapot indított Leányfalun a Jobbik

Mint arról már korábban is beszámoltunk itt a NIF oldalain, a leányfalui jobbikosok keresztállító misszióját novemberben az önkormányzat megakadályozta. A leányfalui Jobbik türelmét és konfliktuskerülését bizonyítja, hogy mindezek ellenére bejelentett demonstrációval nem akartak feszültséget kelteni az ünnep környékén, illetve Advent idején, pedig kettős keresztet ebben a formában is állíthattak volna.

A leányfalui Jobbik ennek ellenére meglehetősen furcsa, vagy nevezzük inkább érdekes hangvételű választ kapott Nyíri Csaba leányfalui polgármestertől, melyet most ismertetünk Önökkel. Az írás érdekessége, hogy ugyanannak a helyi lapnak, ugyanabban a számában jelent meg, ahol a leányfalui Jobbik cikke is olvasható volt. Milyen érdekes, mintha a régi szép időket idézné ez a fajta megjelentetés? Vagyis az elöljáróság – nehogy véletlenül lemaradjon valamiről – “időben” értesült a jobbikosok cikkéről. Hogy ez a jövőben elő ne fordulhasson a helyi Jobbik saját hírlevelet indított Leányfalui Szebb Jövő címmel, mely innen letölthető.

Nyíri Csaba leányfalui polgármester írása a keresztállítással kapcsolatban:

NEM FÁJ SENKINEK A KETTŐS KERESZT LEÁNYFALUN!

A történet korábban kezdődött, úgy cirka egy hónapja. Levélben megkeresett Rubóczky László úr és időpontot kért, a Polgármesteri Hi­vatalban beszélni óhajtott velem. Október 26-án, hétfőn létre is jött a találkozó, melynek keretében tájékoztatott, hogy Leányfalun megala­kult a JOBBIK Magyarországért Mozgalom helyi szervezete.

Arra is kért, hogy felállíthassanak ADVENT-ben egy kettős ke­resztet. Beszélgetésünk során kitértünk az egyházi ünnepekhez köthető szent jelképekre is. Nekem a kettős kereszt felállításával kapcsolatban két észrevételem volt: az egyik teológiai, a másik politikai. Elmond­tam, hogy teológiai szempontból a kereszt inkább húsvéti jelkép, a Megváltó kereszthalálát jeleníti meg, bár Adventben készülünk és vá­rakozunk az Üdvözítő megszületésére, megérkezésére. Advent jelképe a koszorú a négy gyertyával. Ha sima keresztet szeretnének felállíta­ni, – bár van kereszt a Szent Anna templom homlokzatán, a torony te­tején, a Petőfi Sándor utca és Móricz Zsigmond út sarkán, valamint a temetőben – azt engedélyezem. A kettős kereszt több, mint három­száz évvel Jézus Krisztus kereszthalála után jelent meg “hatalmi jel­képként” pápák és keresztény világi uralkodók kezében. Igen, tudom: Szent István kezében is! A politikai észrevételem pedig az volt, hogy egyházi ünnepeken nem tartom célszerűnek és megengedhetőnek, hogy egy politikai párt nyilvánvaló jelképével, még ha kettős kereszt is – demonstráljon! Igen, elmondtam: a JOBBIK jelvénye a kettős ke­reszt, melynek felső és alsó pontját félkörben összeköti a nemzeti tri­kolor, tehát felállításával nem az ünnepre és a Megváltó megszületésé­nek eljövetelére emlékeztetne. Elnök úrral úgy váltunk el, hogy pártja felsőbb vezetőségéhez fordul és újból visszatérünk a keresztállítás témájára.

November 3-án ismét találkoztunk a Hivatalban, amikor újra, írás­ban is megerősítve kértek, hogy 50 napra – november 20-tól január 10-ig – engedélyezzem a kettős kereszt felállítását Leányfalu központi helyén. Nem árultam “zsákba macskát”, világossá tettem, hogy én a magam részéről nem tudom támogatni. Azt megígértem, hogy a no­vember 10-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tájékoztatom képvi­selő társaimat, bár a helyfoglalási engedély polgármesteri és nem kép­viselő-testületi hatáskör. Amint az várható volt, a Képviselő-testület higgadtan és bölcsen, indulatoktól mentesen – bár az egyik jobbikos jelenlévő anélkül készített hangfelvételt az ülésről, hogy előzetesen en­gedélyt kért volna – tárgyalta meg tájékoztatómat és biztosított támo­gatásáról.

Végezetül Elnök úr megdöbbenésének adott hangot és hazafiatlansággal vádolta meg Leányfalu Képviselő-testületét és polgármesterét, mivel nem akarjuk, vagy nem merjük megérteni a kellős kereszt jelen­tését. (Ó tempóra, ő mores!)

Mi értjük és tudjuk, de vajon mivel használunk többel szeretett pátriánknak: azzal, ha a szeretet ünnepére készülve párt jelvényben megjelenített jelkép felállításához asszisztálunk, vagy képességünket latba vetve iskolát, művelődési házat, óvodái, utakat építünk és közben arra törekszünk, hogy békesség, megértés, tolerancia uralkodjék. Az önkormányzatiság nem szabadna, hogy pártokról szóljon, pártakarat érvényesüljön, nekünk választott képviselőknek, polgármesternek az a dolgunk, hogy választóink életminőségének javításán fáradozzunk. Er­re esküdtünk fel! (csak így zárójelben és csupa kis betűvel: advent ün­nepe mindig december 25-ét megelőző négy vasárnap között van. mely idén november 29-től december 20-ig tart – nem pedig november 20-tól január 10-ig.)

Áldás, békesség!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Erős vár a mi Istenünk!

Salom!

Eddig a polgármester írása. A leányfalui Jobbiktól a következő információt kaptuk:

Ha valaki azt állítja, h ogy senkinek nem fáj a kettős kereszt felállításának hiánya Leányfalun, az bizony közösséget, embereket, több leányfalui polgárt megsért. Leányfalu polgármestere viszont ezt állította, és érdekes módon a Leányfalui Hírek ugyanabban a számában látott napvilágot válasza, amelyben a mi tájékoztató írásunk is megjelent. Arról nem is beszélve, hogy lényegében írásával embereket semmibe vett, hiszen a „Kinek fáj a Kettős kereszt Leányfalun?” című cikkünkben  világosan kifejtettünk, hogy a leányfalui Jobbik szervezet tagjainak mindenképpen. Az azóta eltelt időszakban a témával kapcsolatban nagyon sok pozitív, biztató visszajelzést kaptunk, mely megerősít bennünket abban a hitünkben, hogy nem csupán a mi közösségünket érte az érdekes hangvételű válasz, de azokat is, akik támogatásukról biztosítottak bennünket. Öröm az ürömben, hogy nincsenek kevesen.

Jövő Adventkor Leányfalun is állni fog a kettős kereszt

Az, hogy a Polgármester úr és a képviselő-testület egy emberként elutasította beadványunkat, amiből egyébként kettő volt, jelen sorok íróját nem lepte meg. A második beadványunkban már nem Advent idejére kértük a területfoglalási engedélyt, hanem ötven napra, ami ugyan advent idejére esett, de ez nem jelenti azt tisztelt Polgármester úr, hogy ne tudnánk, mikor kezdődik, és mikor ér véget az adventi idõszak. Ugye ezt Ön sem gondolja komolyan? Ha a Jobbik jelvényét akartuk volna kiállítani, akkor azt állítjuk ki, és akkor ahhoz kértük volna a hozzájárulásukat. A kettős kereszt és a Jobbik jelképe között azonban jelentõs különbség van, amit pillanatok alatt észre lehet venni.

Az apostoli kettős kereszt a magyar államiság jelképe, mely szorosan összefügg a nemzetállam megalakításával, Szent István királyunk megkoronázásával (1000 karácsonyán) és a kis Jézus születésével. Ez akkor is így van, ha igyekeznek pártpolitikai elemeket beleszőni az elutasítás okaként. Úgy érezzük, hogy mind a polgármester, mind a képviselő-testület nem annyira érzi szükségét az egymás iránti szeretet és a magyarságtudat erősítésének, mint ahogyan azt több esetben hangsúlyozta, például 2008 őszén, mikor valóban mindannyiunk örömére és egyetértésével a Polgármester úr levetette a középületekről az európai uniós zászlókat, jelképes módon így tiltakozva a szlovákiai magyarokat ért támadások, elsősorban a magyar iskolákra ráerőszakolt “hibridtankönyvek” ellen. A Polgármester úr akkor azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy nem kerül ki Leányfalu közintézményeire az uniós zászló, amíg az Európai Unió nem ítéli el, vagy nem foglal állást a szlovákiai magyarok ügyében (Kossuth Rádió 2008-10-17.).

Ez volt az ígéret, az uniós lobogók pedig időközben szép csendben visszakúsztak a közintézmények zászlótartó rúdjaira. Az Európai Unió azonban nemhogy állást nem foglalt ebben a kérdésben, hanem tovább adta a lovat a szlovák nacionalista, magyarságot üldözõ kormány alá, hiszen azóta magyarul megszólalni sem lehet a szlovák területeken, mert aki ezt teszi, az jelentős bírságra számíthat. Ráadásul a tótok rendkívüli örömmel tapsoltak, amikor a cseh Klaus kiharcolta a Benes-dekrétumok életben tartását. Szóval a helyzet nemhogy javult volna, hanem rosszabbodott, az eu zászlók pedig ennek ellenére szép csöndben visszakerültek Leányfalun a helyükre. Slota pedig kettős kereszteket állít szerte Szlovákiában, mert mély meggyőződése, hogy az “ősi szlovák jelképnek” mindenhol ott kell lennie.

Szóval itt tartunk Leányfalun ebben a kérdésben. Amíg Leányfalu vezetése menekül a kettős kereszt elől, addig jól eső érzéssel vesszük tudomásul, hogy a környező településen élők megértették a kettős kereszt üzenetének lényegét, hiszen Szentendrén, Pomázon, Budakalászon, Tahitótfaluban, Szigetmonostoron állnak a kettős keresztek és senki sem acsarkodik miattuk, hanem inkább odamennek az emberek, és egy-egy gyertyát gyújtanak annak tövében.

Nagyon fontos, hogy mindenképpen kitérjek még egy mozzanatra a Polgármester úr reagálásával kapcsolatban. A Leányfalui Hírek legutóbbi számában Nyíri Csaba így fogalmaz::

“Amint az várható volt, a Képviselő-testület higgadtan és bölcsen, indulatoktól mentesen – bár az egyik jobbikos jelenlévő anélkül készített hangfelvételt az ülésről, hogy előzetesen engedélyt kért volna – tárgyalta meg tájékoztatómat és biztosított támogatásomról.”

A Polgármester úr ugyanebben a cikkében ezzel kapcsolatban azt már nem közölte az olvasókkal, hogy az a bizonyos jobbikos jelenlévő (ezen sorok írója) nem csupán jobbikosként, hanem egyben újságíróként is részt vett a nyílt képviselő-testületi ülésen, ahol sem engedélyt kérni, sem bejelenteni nem kell a hangfelvétel készítését. Az is kimaradt a közlésből, hogy másnap erről email útján részletesen tájékoztattam Leányfalu Nagyközség Jegyzőjét, miszerint a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe, 3.§ 3.2.4 pontjának megfelelően jártam el, mely kimondja: Nyilvános rendezvényen nem tekinthető rejtett felvételnek, ha a jelenlévők nem tudják, hogy felvétel folyik. Ráadásul ebben az esetben rejtett felvételről sem beszélhetünk, hiszen a hangrögzítő berendezés mindenki számára jól látható volt. A Polgármester úr viszont semmilyen jogszabályra nem hivatkozott, amikor írásában erre utalást tett.

A kettős kereszt hiánya Leányfalun sokaknak igenis fáj. A Jóisten azonban velünk van és jövő Adventkor Leányfalun is állni fog a kettős kereszt.

Bella Árpád
sajtóreferens
Jobbik Leányfalui Szervezet

A leányfalui helyi Jobbik tehát nem tétlenkedik, hanem lehetőségeihez képest próbálja tárgyilagosan, pontosan  informálni a helyi lakosokat. Ezért is ítélték szükségesnek helyi tájékoztató kiadványuknak a megjelentetését, mellyel minden hónapban jelentkezni kívánnak. Hogy erre mekkora szükség van, ezt az is bizonyítja, hogy a község helyi lapjának legfrissebb, decemberi számában olyan információk jelentek meg a keresztállítás utóéletével kapcsolatban, melyek konkrétumokat nem tartalmaznak, ugyanakkor mégis azt az érzést kelthetik az olvasókban, hogy a helyi jobbikos közösség nem tisztességesen és nem korrektül viszonyul a helyi elöljárósághoz – tudtuk meg Bella Árpádtól a leányfaluiak sajtóreferensétől.

A leányfaluiak itt szeretnék megköszönni azt a sok támogató, biztató üzenetet, amelyet az utóbbi időben kaptak, hiszen – ahogyan azt szerkesztőségünk megtudta – határon innen és túlról is érkeztek együttérző, erőt adó üzenetek, melyek megerősítették hitükben a napról napra erősödő közösséget.

Munkájukhoz adjon az Isten erőt, sikert és szebb jövőt!

Új Ernő

Nemzeti InternetFigyelő

Ha valaki azt állítja, hogy senkinek nem fáj a kettős kereszt felállításának hiánya Leányfalun, az bizony közösséget, embereket, több leányfalui polgárt megsért. Leányfalu polgármestere viszont ezt állította, hiszen érdekes módon a Leányfalui Hírek ugyanabban a számában látott napvilágot válasza, amelyben a mi tájékoztató írásunk is megjelent. Arról nem is beszélve, hogy lényegében ezeket az embereket semmibe veszi, hiszen a „Kinek fáj a Kettős kereszt Leányfalun?” című írásunkban világosan kifejtettünk, hogy a leányfalui Jobbik szervezet tagjainak mindenképpen. Az azóta eltelt időszakban a témával kapcsolatban nagyon sok pozitív, biztató visszajelzést kaptunk, mely megerősít bennünket abban a hitünkben, hogy nem csupán a mi közösségünket érte az érdekes hangvételű válasz, de azokat is, akik támogatásukról biztosítottak bennünket. Öröm az ürömben, hogy nincsenek kevesen.

Nyíri Csaba polgármester úr írását mindenképpen ki kell egészítenünk, már csak azért is, hogy Leányfalu lakói teljes képet alkothassanak a valóságról.

2 című bejegyzés “Kettős keresztet ugyan nem állíthatott, de helyi lapot indított Leányfalun a Jobbik” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Én ezt nem értem . Amikor a ma Magyarországán a minket meghódítók emlékművei zavartalanul magasodhatnak , a magyarságnak ártók utcanévtáblái továbbra is díszeleghetnek , köphetnek szemen minket , egy az Istennek tetsző kettős kereszt ideiglenesen sem állhat Jézus születésének dícséretére . Ezt a tiltók nagyon elpuskázták . Nem tudják , hogy most az a világ következik , hogy Ne Bántsd a Magyart , Ne Bántsd az Istent ?

  Kedvelés

 2. Minden nemzet történelmében vannak olyan magasztos események, amelyet az adott nép időnként, teszem azt, évente megünnepel, annak az eseménynek, az adott nemzet történetére kifejtett igen nagy hatására való megemlékezés, és az emlékezet tovább adása céljából, a nemzet fiataljai számára. Na már most.
  (más írásmóddal: Chanuka vagy Chanukka, a szó jelentése: megszentelés, megtisztítás) az egyik legnagyobb, nyolc napig tartó zsidó ünnep: a fény ünnepe, amely egy csodára emlékeztet.
  A Hanuka története időszámításunk előtt 164-re megy vissza, amikor a makkabeusok győzelmet arattak IV. Antiochus szír uralkodó felett.
  Mint általában a zsidó ünnepek, ez is bensőséges, családi ünnep, de van egy különleges jellege. Kötelezővé teszi a csoda közhírré tételét (pirszum hánész), ezért a Menórát ki kell tenni az ablakba. De nem a mi tereinkre, és nem a mi állami vezetőinknek kell a Hanukát ünnepelni, az nem a magyar nemzet ünnepe, hanem a zsidóké. Orbánra ráragadt, mint a szurok, az elkötelezettségét mutató összefonódása a Likud izraeli párttal, amely részese a palesztin gyerekeket és asszonyokat lemészároló, gáza-gyilkos terrorizmusnak. Nagy a dilemmája Orbánnak, amit Vona Gábor jól megfogalmazott. Ha a Fidesz kerül a kormányra, két lehetősége lesz: 1.) vagy a Jobbik programját valósítja meg, 2.) vagy átadja a kormányzást a Jobbik-nak. Más esetben a nép fogja elzavarni őket. A leányfalui polgármestert is, meg a csürhéjét.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.